Olemme osa Coronariaa

Fysioterapia

Merirosvopojat

Fysioterapia yleistä

Fysioterapia on lääkinnällinen kuntoutusmuoto, jonka avulla pyritään liikkumis- ja toimintakyvyn parantumiseen ja/tai ylläpitämiseen. Se on arviointiin, tutkimiseen ja suunnitteluun perustuvaa harjaannuttamista ja oppimista sekä kuntoutujan, perheen ja toimintaympäristön ohjausta. Olemme myös suun ja kasvojen alueen ja syömisen kuntoutuksen ammattilaisia. Fysioterapeutti on liikkumisen apuvälineiden asiantuntija. Asiakkaamme ovat kaiken ikäisiä, lapsia, nuoria ja aikuisia.
Kuntoutus perustuu terapeutin, asiakkaan ja lähiyhteisön väliseen avoimeen ja luottamukselliseen yhteistyöhön. Fysioterapeutit ovat Valviran laillistamia terveydenhuollon ammattilaisia.

Terapeijan terapeutit kuntouttavat aikuisia, lapsia ja nuoria. Olemme erikoistuneet suun ja kasvojen alueen ja syömisen terapiaan (oraalimotorinen kuntoutus) sekä lapsiin ja nuoriin.

Lasten fysioterapia

Lasten Fysioterapia
Lasten fysioterapia on vaativa fysioterapian osa-alue, joka edellyttää laaja-alaista asiantuntemusta. On tunnettava lapsen normaali psykomotorinen kehitys ja sen muutokset eri ikäkausina, vamman/sairauden aiheuttamat vaikutukset liikuntaelimistöön sekä asento- ja liikemalleihin. Lasten fysioterapia perustuu mm. fysiatriaan, neurologiaan, ortopediaan, neurofysiologiaan ja pedagogiikkaan. Lähestymistapoja ovat esimerkiksi: Bobathien NDT-konsepti (Neuro Developmental Treatment), Psykomotorinen lähestymistapa, Poke -kuntoutus, manuaalinen terapia ja Petö.

Lähestymistapojen ja käytettävien menetelmien valintaan vaikuttavat lähettävän tahon asettamat tavoitteet, fysioterapeutin hankkima lisäkoulutus sekä lapsen henkilökohtaiset tarpeet ja perheen voimavarat. Näiden pohjalta valitaan lapsen kuntoutukseen sopivin yhdistelmä keinoja, jotka voivat olla normaalien asento- ja liikemallien sensomotoristen kokemusten antamista, manuaalista terapiaa, harjaannuttamista, kasvun tukemista sekä ohjausta -vaihtelevin painotuksin.

Fysioterapeutti työskentelee yhteistyössä perheen, asiakasta tutkivan, hoitavan ja lähettävän tahon, päiväkodin ja koulun sekä muiden kuntoutukseen osallistuvien kanssa.

Fysioterapeutin toteuttama oraalimotorinen kuntoutus

Voi kohdentua: kuolaamiseen, suu/ nenähengitykseen, huuliosulun heikkouteen, kielen toiminnan vajavuuteen, syömis- ja nielemisvaikeuksiin, purennan ongelmiin, leuan hallinnan vaikeuksiin, heikkoon kasvojen mimiikkaan, kivun lieventämiseen, temporomandipulaarisiin oireyhtymiin (TMD).

Fysioterapeuttisia hoitomuotoja ovat:

 • alaleuan, huulien, kielen ja kasvojen liikeharjoitukset
 • suun ja kasvojen alueen lihasharjoittelu ( myofunktionaalinen terapia )
 • nielemistekniikoiden harjoittelu
 • manuaalinen mobilisaatio
 • faskian käsittely
 • lihasten rentouttavat pehmytkudoskäsittelyt ja venyttelyt
 • termiset hoidot, lämpö- ja kylmähoito
 • vibraatiohoito
 • sähköhoidot, transkutaaninen hermostimulaatio (TENS), VitalStim (NMES)
 • kinesioteippaus
 • niskan, pään ja leuan alueen asento- ja toiminnallisuusharjoitukset
 • aistisäätely
 • hengitysharjoitteet

Vahvuutemme

Terapeuteillamme on laaja kokemus, koulutus ja osaaminen kuntoutuksesta.

Meillä on erityisosaamista liikunta- ja monivammaisten, kehityshäiriöisten, ortopedisten ja hengityselinsairaiden lasten sekä vauvojen terapiasta. Usealla fysioterapeuteistamme on vauvaterapiakoulutus, joka antaa hyvät valmiudet myös keskoslasten terapiaan.

Olemme erikoistuneet suun ja kasvojen alueen ja syömisen terapiaan. Käytämme laaja-alaisesti eri lähestymistapoja. Yksi niistä on OPT- Oral Placement Therapy. Terapeijassa on ensimmäiset OPT level 4 fysioterapeutit.

Moniammatillinen työyhteisömme mahdollistaa laaja-alaisen lähestymistavan. Se mahdollistaa myös eri terapioiden tavoitteiden yhtenäistämisen, mikä tehostaa kaikkien terapioiden tavoitteiden saavuttamista. Eri terapioiden jaksottaminen on helpompaa ja kuntoutuksen kokonaisuus hahmottuu helpommin asiakkaalle ja hänen lähipiirilleen. Moniammatillisuuden näkökulma helpottaa yhteistyötä ulkopuolisten terapeuttien ja muita kuntoutujaa hoitavien yhteisöiden kanssa.

Fysioterapian lähestymistavat

Lähestymistapojen ja käytettävien menetelmien valintaan vaikuttavat kuntoutujan, lapsen ja perheen henkilökohtaiset tarpeet, lähettävän tahon asettamat tavoitteet ja fysioterapeuttien saama erityiskoulutus.

Fysioterapeuttimme toteuttavat terapiaa mm. NDT, Bobath konseptin mukaisesti huomioiden asiakkaan iän, diagnoosin ja kehitystason sekä oraalimotoriikassa Oral Placement Therapy, Castillo Morales tai Beckman Oral Motor Protocol lähetymistapoja käyttäen

Lasten fysioterapia toteutuu tavoitteellisesti leikki- ja toimintatilanteissa lapsen luonnollisessa ympäristössä. (Terapiakeskus Terapeija, koti, päiväkoti, koulu)
Fysioterapian edetessä terapian tavoitteet ja menetelmät muuttuvat lapsen edistymisen mukaisesti. Fysioterapeutti työskentelee lasta havainnoiden ja käsin ohjaamalla tiiviissä vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. Fysioterapeutti käyttää tarvittaessa puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä (AAC).
Terapian tuloksellisuuden kannalta perheen ja lähiympäristön ohjaaminen on tärkeää ja oleellinen osa koko fysioterapiaprosessia.

Fysioterapian toteutuksessa käytämme erilaisia menetelmiä soveltaen niitä terapian tavoitteiden mukaisesti:

  • NDT,Bobath – terapia
  • Vauvaterapia
  • LHT, Lääkinnällinen Harjoitus Terapia
  • Orofakiaalinen regulaatio terapia, Castillo Morales
  • OPT Oral Placement Therapy
  • Beckman Oral Motor protocol
  • Vesiterapia
  • Manuaalinen terapia
  • Sähköterapia
  • Vibraatioterapia
  • Terminen terapia
  • Kinesioteippaus

Tämän kaltainen työyhteisö ja isot tilat mahdollistavat sekä moniammatillisten että fysioterapeuttien vetämien ryhmien järjestämisen.

Fysioterapiapalvelut

1. Arviointipalvelut
Pienten vauvojen, leikki- ja kouluikäisten lasten arviointi perustuu vapaan ja ohjatun liikkumisen ja toiminnan havainnointiin sekä analysointiin. Tutkimustilanteessa huomioidaan erityisesti:

   • motoriset taidot suhteessa ikä- /kehitystasoon
   • lapsen käyttämät asento- ja liikemallit
   • lihasjänteys ja -voima
   • liikelaajuudet ja -rajoitukset
   • aistitiedon käyttö (mm. tunto, näkö, kuulo)

Havainnoinnin tukena käytetään mittauksia, testejä ja/tai niiden osia, tarvittaessa videointia ja/tai valokuvausta. Lisäksi hyödynnetään vanhemmilta ja lähiympäristöltä saatua taustatietoa.

   • Fysioterapeutin kertaluonteinen arvio ja lyhyt yhteenveto suosituksineen
   • Fysioterapeuttinen tutkimus: tarpeen mukaan 1-3 lapsen tutkimuskertaa sekä vanhempien
    tapaamiset. Tutkimukseen sisältyy lausunto sekä tarvittaessa kirjalliset ohjeet.
    Päiväkoti-, koulu- ja puhelinkonsultaatiot sovitaan erikseen.

Oromotoriset arvioinnit

1. Konsultointi

60 min konsultointi sisältää arviointia, keskustelua ongelmasta ja suullisia ohjeita.
Syömisen arviointijakso/lyhyt on pituudeltaan 2 tuntia ja sisältää arvion ja lyhyet kirjalliset jatko-ohjeet.
Syömisen arviointijakso/pitkä on pituudeltaan 3-6 kk. Sen aikana kartoitetaan pääongelmat, annetaan ohjeet asiakkaalle ja lähiympäristölle sekä arvioidaan edistymistä. Yhdessä jaksossa on neljä käyntiä. Jokainen käynti sisältää arvionnin/edistymisen kontrollin, kirjalliset kotiohjeet ja ohjauksen. Kaikki käynnit ovat pituudeltaan 60 minuuttia. Asiakas tapaa käynneillään yhden tai useamman terapeutin riippuen ongelmasta ja sen laajuudesta. Jaksosta annetaan asiakkaalle ja lähettävälle taholle loppuraportti, joka sisältää myös mahdolliset jatkosuositukset sekä kotiohjeet.
Suun ja kasvojen alueen ja syömisen arvio OPT menetelmän mukaan
on pituudeltaan 2-3 tuntia ja sisältää laajat OPT menetelmän mukaiset harjoitusohjeet kotiharjoittelua varten tai ohjeet asiakkaan omalle terapeutille.

2. Kuntoutuspalvelut

 • Yksilöterapia: jatkuvaluonteinen; jaksottainen
 • Ryhmäterapia: fysioterapiaryhmä; moniammatillinen ryhmä (ft+tt, ft+pt)
 • Valmius moniammatilliseen yhteisterapiaan toiminta- tai puheterapeutin kanssa
 • Kasvojen-, kaulan- ja suunalueen ja syömisen kuntoutus
  Oraalimotorisia, suun ja kasvojenalueen lihastoiminnan häiriöitä ja kiputiloja esiintyy erityisesti neurologisten sairauksien yhteydessä. Oraalimotoriikan ongelmat voivat haitata hengitysfunktiota, ravinnon saantia, nielemistä tai kommunikaatiota.

3. Asiantuntijapalvelut

 • Työnohjaus
 • Koulutus
 • Ohjaus- ja neuvontapalvelut
 • Konsultaatio esim. kollegoille, muille ammattiryhmille, päiväkodeille, kouluille yhdistyksille, urheiluseuroille
 • Apuvälinearvio ja apuvälineiden käytönohjaus
 • Opiskelijoiden ohjaus