Olemme osa Coronariaa

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE Eu:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen informointi

1. Rekisterien pitäjät
Terapiakeskus Terapeija Oy ja Terapiakeskus Terapeija Oy:n itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat fysio-, toiminta-, puhe- ja musiikkiterapeutit:

Terapiakeskus Terapeija Oy
Espoo; Kuusiniementie 2, 02710 Espoo, Vantaa; Kyläkaivontie 6D, 01350 Vantaa, Helsinki; Kivensilmänkuja 3, 00920 Helsinki / Myllypuron ostoskeskus

Fysioterapia

Pauliina Aarnio 050-341203 pauliina.aarnio(a)terapeija.fi
Eija Helminen 0400-703 571 eija.helminen(a)terapeija.fi
Hanna Helminen 040-57 97 666 hanna.helminen(a)terapeija.fi
Johanna Holma 044-975 4109 johanna.holma(a)terapeija.fi
Katariina Nyyssölä 040-515 6371 katariina.nyyssola(a)terapeija.fi
Marianne Rautakorpi 0400-831 754 marianne.rautakorpi(a)terapeija.fi
Riitta Sulander 050-565 8213 riitta.sulander(a)terapeija.fi
Tarja Suomela 040-515 5560 tarja.suomela(a)terapeija.fi
Nita Tolvanen 0400-989 542 nita.tolvanen(a)terapeija.fi
Arja Ropponen-Hälvä 050-570 5565 arja.ropponen-halva(a)terapeija.fi
Reetta Tuomisto 040-529 3601 reetta.tuomisto(a)terapeija.fi

Toimintaterapia

Oili Alasalmi 050-512 5495 oili.alasalmi(a)terapeija.fi
Henrika Backman 040-736 6947 henrika.backman(a)terapeija.fi
Jaana Lagercrantz 040-526 6479 jaana.lagercrantz(a)terapeija.fi
Mirja Linjama 040-512 4118 mirja.linjama(a)terapeija.fi
Katariina Machi 044-569 4335 katariina.machi(a)terapeija.fi
Sonja Sivonen 040-722 6682 sonja.sivonen(a)terapeija.fi
Anne Ruotsalainen 050-463 5511 anne.ruotsalainen(a)terapeija.fi
Harriet Tergujeff 050-339 5147 harriet.tergujeff(a)terapeija.fi
Petra Enroth 040-719 5164 petra.enroth(a)terapeija.fi

Puheterapia

Marjo Asikainen 040-1749979 marjo.asikainen(a)terapeija.fi
Elsa Girod 040-777 7945 elsa.gird(a)terapeija.fi
Sisse Godt 045-211 7921 sisse.godt(a)terapeija.fi
Johanna Heikkilä 0440-841 510 johanna.heikkila(a)terapeija.fi
Päivi Holappa 040-570 6061 paivi.holappa(a)terapeija.fi
Kirsi Hornborg 050-3000 366 kirsi.hornborg(a)terapeija.fi
Kirsi-Marja Häkli 041-507 9177 kirsi.marja-hakli(a)terapeija.fi
Johanna Ihalainen 044-235 6129 johanna.ihalainen(a)terapeija.fi
Kaisa Ijas 040-733 1835 kaisa.ijas(a)terapeija.fi
Riina Ilomäki 040-576 4725 riina.ilomaki(a)terapeija.fi
Elisa Jaakola 040-7697 918 elisa.jaakola(a)terapeija.fi
Emelie Johansson 040-741 4894 emelie.johansson(a)terapeija.fi
Kirsi Kaisamatti 050-353 3231 kirsi.kaisamatti(a)terapeija.fi
Katariina Kanninen 050-525 3992 katariina.kanninen(a)terapeija.fi
Maija Korpelainen 040-139 9277 maija.korpelainen(a)terapeija.fi
Katja Koski 040-722 2280 katja.koski(a)terapeija.fi
Pia Kujansuu 040-722 7902 pia.kujansuu(a)terapeija.fi
Anna Kulmala 050-575 4849 anna.kulmala(a)terapeija.fi
Asta Lempinen 045-699 8838 asta.lempinen(a)terapeija.fi
Annamari Levanto 044-239 3292 annamari.levanto(a)terapeija.fi
Maija Lukkarinen 040-585 0366 maija.lukkarinen(a)terapeija.fi
Annika Nummela 045-669 1533 annika.nummela(a)terapeija.fi
Laura Oinenen 050-354 3256 laura.oinonen(a)terapeija.fi
Eeva Palin 045-113 0355 eeva.palin(a)terapeija.fi
Elina Parkkari 050-365 6930 elina.parkkari(a)terapeija.fi
Pirita Rantala 040-8255908 pirita.rantala(a)terapeija.fi
Emilia Rounioja 050-539 0770 emilia.rounioja(a)terapeija.fi
Anni Ruokonen 040-820 3312 anni.ruokonen(a)terapeija.fi
Ingemo Sahlström 050-542 3948 ingemo.sahlstrom(a)terapeija.fi
Marja Santapukki 050-4913128 marja.santapukki(a)terapeija.fi
Mia Satukangas 040-5525 341 mia.satukangas(a)terapeija.fi
Saara Savuoja 045-174 3936 saara.savuoja(a)terapeija.fi
Cecilia Silfver 040-164 5564 cecilia.silfver(a)terapeija.fi
Johanna Tanskanen 050-367 6066 johanna.tanskanen(a)terapeija.fi
Eveliina Partanen 045-212 1677 eveliina.partanen(a)terapeija.fi
Leena Turunen 044-570 3709 leena.turunen(a)terapeija.fi
Marjo Valtonen 040-536 0534 marjo.valtonen(a)terapeija.fi
Tiina Vaaraniemi 040-587 02 73 tiina.vaaraniemi(a)terapeija.fi
Pauliina Väänänen 050 3473745 pauliina.vaananen(a)terapeija.fi

Musiikkiterapia

Päivi Saukko 040-577 3671 paivi.saukko(a)terapeija.fi

Toimitusjohtaja

Markku Helminen 0500-600 643 markku.helminen(a)terapeija.fi

Kehitysjohtaja

Heikki Manninen 0400 345 417 heikki.manninen(a)terapeija.fi

Osarekisterinpitäjä
Lasten Terapiakeskus Terapeija Oy
Terapeuteilla ja Lasten Terapiakeskus Terapeija Oy:llä on sopimus terapian laskutuspalvelusta, sähköisen potilastietojörjestelmän ylläpidosta ja siihen liittyvän osarekisterin ylläpidosta ja suojauksesta.

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö
Terapeijan rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö
Terapiakeskus Terapeija Oy
Markku Helminen , toimitusjohtaja, puh. 0500 600 643
Itsenäisten terapeuttien henkilökohtaiset asiakasrekisterit
Kukin itsenäinen ammatinharjoittaja terapeutti vastaa omasta rekisteristään ja heillä on myös oma henkilökohtainen tietosuojaselosteensa. Yhteyshenkilö on terapeuttinne, jonka yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.terapeija.fi

3. Rekisterin nimi
Terapeijan asiakasrekisteri, potilastietorekisteri
xx Terapeutin asiakasrekisteri
Osarekisterin nimi
Terapeijan laskutustiedot

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin ja osarekisterin käyttötarkoitus
Asiakkaan tutkimuksen ja hoidon järjestäminen ja toteuttaminen sekä terapiapalvelujen laskutus.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot -nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, yhdyshenkilö/lähiomainen, omalääkäri, omahoitaja, hoitotiedot, tutkimustiedot, terapiasopimuksessa/suunnitelmassa yksilöidyt tiedot, terapiamuistiinpanot, harjoitteluohjeet, valokuvia, videoita. Osarekisterin tietosisältö: Laskutusosoite, potilaan nimi, henkilötunnus, maksusitoumuksen numero, terapioiden käyntikerrat ja päivämäärät. Tietojen julkisuus ja salassa pidettävyys: rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä Lait: EU:n tietosuoja-asetukset (2016/679) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13§ (785/1992)
Tietojen yhdistäminen muihin rekistereihin: ei yhdistetä

5. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT
Potilastietojen säilytysajat on määritelty Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa potilasasiakirjoista: Noudatamme asetusta potilasasiakirjoista. Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista 17 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (785/1992) 12 §:n 2 momentin ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 9 päivänä helmikuuta 2007 annetun lain (159/2007), sellaisena kuin niistä on ensin mainittu laissa 653/2000, nojalla:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090298 Säilytysajat ovat tarkistettavissa asetuksen liitteestä
http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/5678.pdf

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaalta itseltään saadut tiedot. Asiakkaan suostumuksella asiakkaan omaisilta ja hoitavilta yksiköiltä, sekä lähettävältä taholta ja Kelalta saatavat tiedot. Tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteritietoja luovutettaessa noudatetaan henkilötietolakia lakia potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92) 13§, muut 653/2000 ja asiakkaan kanssa tai alaikäisen huoltajien kanssa tehtyä terapiasopimusta/suunnitelmaa. Henkilötiedot, hoitotiedot ja muut potilastiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitää Lasten Terapiakeskus Terapeija Oy. Terapeijan terapeutit ylläpitävät kukin omaa rekisteriään. Osarekisteriin tallennetaan laskutuksessa tarvittavat henkilötiedot. Osarekisteriä ylläpitää Lasten Terapiakeskus Terapeija Oy. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä, henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Tietoja luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne. Tietoja käsitellään vain hoitosuhteeseen liittyvinä. Jatkohoitotilanteessa asiakkaan
potilasasiakirjoihin merkityllä suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja potilaan yksilöimälle toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle. Asiakkaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lainsäännöksen perusteella voidaan luovuttaa tietoja vakuutusyhtiölle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Aineistot säilytetään lukitussa kaapissa, johon on pääsy vain terapeutilla itsellään. Hän valvoo aineistoa.

B. Sähköisesti tallennetut tiedot
ineistot säilytetään terapeutin henkilökohtaisella tietokoneella, älypuhelimella, tabletilla tai erillisellä muistitikulla tai irtokovalevyllä. Laite ja/tai tietokoneaineisto on suojattu salasanalla ja suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Muistitikkua ja irtokovalevyä säilytetään lukitussa tilassa manuaalisen aineiston kanssa. Tietoja ei ole muilla tietokoneilla. Varmuuskopiot tallennetaan pilvipalveluun. Varmuuskopiot ja muut tiedot suojataan pilvipalvelussa siten, että ne salataan, kun niitä siirretään Internetissä ja säilytetään palvelimella tallentamalla ne salattuun muotoon, sekä käyttämällä suojaustunnuksia todentamiseen. Tietosi on siis suojattu luvattomalta käytöltä, kun niitä lähetetään laitteilta pilvipalveluun tai pilvipalvelusta laitteisiimme ja kun niitä säilytetään pilvipalvelussa. Pilvessä tiedot ovat salattuja, eikä salausavaimia milloinkaan luovuteta kolmansille osapuolille. Terapeija Oy:llä ja Terapeijan terapeuteilla ja ammatinharjoittajilla on kirjallinen suunnitelma KanTa:aan (Kansallinen terveysarkisto) siirtymisestä ja liittymisestä. Terapeijalla ja Terapeijan terapeuteilla on lakiin perustuva velvollisuus liittyä KanTaan. Terapeija käyttää sähköistä potilastietojärjestelmää joka on Kanta auditoitu. Se on Kanta yhteensopiva ja auditoitu. Potilas- ja hoitotiedot kirjataan ja tallennetaan potilastietojärjestelmään lain määräämässä ajassa. Käyttö ja käyttäjä todennetaan suojaustunnuksilla. Suojaustunnuksia ei koskaan luovuteta kolmansille osapuolille. Terapeutin henkilökohtaiset suojaustunnukset vaihdetaan säännöllisin väliajoin. Tietoihin pääsee käsiksi vain Terapeijan hoitava terapeutti ja laskutuksesta sekä ylläpidosta vastaava vaitiolovelvollinen henkilökunta. Tietosi on suojattu luvattomalta käytöltä, kun niitä luodaan tai käytetään potilastietojärjestelmässä ja kun niitä säilytetään potilastietojärjestelmässä. Lisäksi asianmukaista käyttöä valvotaan potilastietojärjestelmän käyttäjälokilla, johon tallentuu automaattisesti asiakastietoja käsitelleiden henkilöiden nimet, ajankohta ja tapahtuma.
Kun lopullinen siirtyminen KanTaan on suoritettu ilmoitetaan siitä erikseen asiakkaille.

C. Laskutustiedot osarekisterissä
Terapeija säilyttää laskutustiedot potilastietojärjestelmässä, jonka käyttö on suojattu salasanalla. Sisäinen tietoverkko on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja sen käyttöä valvotaan.

D. Laskutuslistat ja reittiliitteet
Mahdolliset muut laskutuslistat ja reittiliitteet on suojattu salasanalla, paperiversiot säilytetään muun manuaalisen aineiston kanssa lukitussa tilassa.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Kaikkiin asiakasrekistereihin ja osarekisteriin kirjattuihin henkilökohtaisiin tietoihin liittyy tarkastusoikeus (Henkilötietolaki 26§) Tietoihin on oikeus tutustua ja saada itseään koskevat asiakastiedot kirjallisena. Pyyntö esitetään hoidon järjestämiseen, terapiasopimukseen ja hoitopalautteisiin ja muihin rekisteritietoihin liittyvissä kysymyksissä suoraan terapeutillenne tai Markku Helmiselle, joka antaa tiedot tarkastettuaan asiakkaan henkilöllisyyden tai kysyjän lakiin perustuvan oikeuden pyytää tietoja. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston internet -sivuilta saatavissa olevaa lomaketta. Asiakkaalla on kaikkiin kaikkiin KanTaan siirrettyihin omiin potilastietohinsa vapaa pääsy oman KanTa rekisteröitymisensä kautta.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen
Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä pitää perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston internet -sivuilta saatavissa olevaa lomaketta. Henkilörekisteriin tallennetun henkilötiedon korjausvaatimus: Korjausvaatimus esitetään sille terapeutille jonka ylläpitämää rekisteriä korjaus koskee tai Markku Helmiselle

11. Muut mahdolliset oikeudet
EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen informointi. Henkilötiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitää Lasten Terapiakeskus Terapeija Oy ja terapeuttinne. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne. Tietoja käsitellään vain hoitosuhteeseen liittyvinä. Teillä on mahdollisuus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonne.