Olemme osa Coronariaa

Psykoterapia

Yleistä psykoterapiasta

Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista ja ammatillista toimintaa, jonka avulla hoidetaan mielenterveysongelmia ja lisätään itsetuntemusta terapeuttisessa yhteistyösuhteessa. Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan.

Terapiaan hakeutumisen tavallisia syitä ovat ahdistus, masennus, pelot sekä ongelmat ihmissuhteissa, työssä tai opiskelussa.

Psykoterapia voi olla yksilö-, pari-, perhe- tai ryhmäterapiaa. Hoidon kesto vaihtelee tavoitteesta riippuen muutamasta käyntikerrasta useaan vuoteen. Terapian kestosta sopivat asiakas ja psykoterapeutti yhdessä.

Psykoterapeuttisia suuntauksia on monia, esimerkiksi psykodynaaminen tai psykoanalyyttinen, kognitiivinen, ratkaisukeskeinen ja perheterapia. Asiantuntijoiden näkemystä siitä, millainen terapia sopii mihinkin vaivaan, kannattaa käyttää hyväksi. Tällaisia neuvoja on mahdollista etsiä hakeutumalla esimerkiksi psykiatrin tai terveyskeskuspsykologin juttusille.

Terapian tuloksellisuuden kannalta terapiasuhteen arvioidaan olevan terapiasuuntausta merkittävämpi tekijä, joten itselle sopivan terapeutin löytämiseen kannattaa panostaa.

Terapiasuhteen luomisen edellytyksiä arvioidaan tavallisesti yhdellä tai useammalla arviointikäynnillä.

Psykoterapiaa antavat siihen erikseen koulutetut henkilöt, joilla on peruskoulutuksena yleisimmin joku sosiaali- ja terveysalan tai esimerkiksi teologian tutkinto. Psykoterapeuttinimikettä saa käyttää itsestään ainoastaan henkilö, joka on saanut siihen oikeuden Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta.

Psykodynaaminen psykoterapia

Psykodynaamisella eli psykoanalyyttisella psykoterapialla tarkoitetaan terapiamuotoja, jotka perustuvat psykoanalyyttisiin teorioihin mielen toiminnasta, persoonallisuuden kehityksestä sekä näihin liittyvien ongelmien hoitamisesta. Yhteistä psykoanalyyttisille terapioille on, että niissä pyritään havainnoimaan ja ymmärtämään laaja-alaisesti henkilön kokemiseen ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä, joista osa on tiedostamattomia. Kun asiakas oppii tunnistamaan, ymmärtämään ja käsittelemään omia tunteitaan, sisäisiä ristiriitoja ja ongelmiaan, hänen psyykkinen kasvunsa ja sopeutumisensa eri elämäntilanteisiin helpottuu. Edellä mainittuja tekijöitä pyritään jäsentämään ja ymmärtämään tarkastelemalla niiden ilmenemistä ja muuttumista erityisesti vuorovaikutussuhteessa potilaan ja psykoterapeutin välillä. Koska aikaisemmilla kokemuksilla on merkitystä nykyisten kokemistapojen rakentumisessa, psykoanalyyttisissa hoidoissa tarkastellaan tarvittaessa myös aikaisempiin kokemuksiin liittyviä kysymyksiä. Itsehavainnoinnin vahvistuessa ja itseymmärryksen laajentuessa mielensisäiset ristiriidat, samoin kuin niihin liittyvät erilaiset oireet, helpottuvat usein pysyvästi.

Pitkäkestoisessa dynaamisessa psykoterapiassa käydään yleensä 2-3 kertaa viikossa ja hoito voi kestää useampia vuosia. Psykodynaamisessa lyhytpsykoterapiassa käydään 1-2 kertaa viikossa ja tapaamisia on ennalta sovittu määrä, esim. 10-20 kpl.

Psykodynaaminen psykoterapia eri muodoissaan soveltuu hyvin esimerkiksi erilaisten masennus- ja ahdistuneisuusoireiden, ruumiillisten oireiden sekä ihmissuhdeongelmien hoitamiseen.

Hoidossa potilaan vaikeuksia ja oireita tutkitaan osana hänen sisäistä kokemusmaailmaansa. Potilaan omalla työskentelyllä on keskeinen rooli, joten hoito sopii hyvin henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita oman mielen tutkimisesta ja ymmärtämisestä sekä ovat motivoituneita työskentelemään itseymmärryksen lisäämiseksi.

Vahvuutemme

Terapeijassa psykoterapeutti työskentelee moniammatillisessa työyhteisössä, minkä ansiosta asiakkaan on tarvittaessa mahdollista saada muutakin kuntoutusta saman talon sisältä. Terapeutilla on myös mahdollisuus konsultoida Terapeijan muita asiantuntijoita, jos asiakas ja terapeutti katsovat sen tarpeelliseksi. Terapeijassa panostetaan jatkuvaan kouluttautumiseen, uudistumiseen ja työnohjaukseen ja olemme edelläkävijä myös verkkokuntoutuksessa.

Osa psykoterapiaistunnoistakin voidaan tarvittaessa toteuttaa verkon välityksellä, mikä säästää kulkemiseen tarvittavaa aikaa ja mahdollistaa säännölliset tapaamiset esimerkiksi työmatkojen aikana.

Myllypuron ostoskeskuksessa sijaitsevat terapiatilat ovat tarkoitukseen suunnitellut, viihtyisät ja äänieristetyt ja sijaitsevat erinomaisten kulkuyhteyksien päässä, metroaseman läheisyydessä.

Psykoterapeuttimme vahvuus on monipuolinen koulutus- ja työhistoria. Hänellä on psykoterapian ja puheterapian lisäksi kokemusta mm. ohjaajan työstä lastensuojelulaitoksessa, kriisi- ja traumatyöstä, perheväkivaltatyöstä yksilötyönä ja ryhmissä, vanhemmuuden tukemisesta sekä työskentelystä hyvin monenlaisten perheiden ja yksilöiden kanssa.

Psykoterapian aloittaminen ja kustannukset

Psykoterapiaan voit tulla varaamalla ajan terapeutiltamme puhelimitse tai sähköisen ajanvarauksen kautta. Jos maksat käynnit itse, et tarvitse lähetettä. Jos psyykkinen ongelma tai mielenterveyden häiriö uhkaa opiskelu- tai työkykyäsi, voit olla oikeutettu Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan.

Kelan tuki edellyttää, että sinulla on psykiatrinen diagnoosi ja sen saamisen jälkeen vähintään 3 kuukautta jatkunut hoitosuhde, johon sisältyy tarpeellinen lääketieteellinen, psykiatrinen ja psykoterapeuttinen tutkimus ja hoito. Tuen hakemiseksi tarvitset B-lääkärinlausunnon.

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa enintään 80 kertaa vuodessa ja kolmessa vuodessa enintään 200 kertaa ja päätös tehdään vuodeksi kerrallaan. Korvaus on 57,60€/käynti, loppu jää kuntoutujan maksettavaksi. Katso lisätietoja tarvittaessa Kelan internet-sivuilta.

Lisätietoja:
http://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia
http://www.mielenterveystalo.fi