Olemme osa Coronariaa
Marjo Asikainen

Marjo Asikainen

Puheterapeutti, FM 040-1749979 marjo.asikainen@coronaria.fi KOULUTUS Puheterapeutti, FM TYÖKOKEMUS Valmistuin puheterapeutiksi Oulun yliopistosta vuonna 2017. Pitkän loppuharjoitteluni suoritin HYKS:ssä Jorvin sairaalan aikuisneurologian vuodeosastolla ja -poliklinikalla. Olen saanut kokemusta aikuisneurologisten kuntoutujien kielellisten-, puhemotoristen- ja nielemisvaikeuksien arvioinnista ja kuntoutuksesta harjoittelujakson lisäksi myös työskennellessäni puheterapeuttina erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja kuntoutussairaalassa. Lasten kanssa työskentelystä olen saanut kokemusta opintoihin kuuluvien terapioiden sekä perusterveydenhuollon työni kautta. Lapsiasiakkaiden kohdalla olen erityisen kiinnostunut kouluikäisten lasten puheterapiasta liittyen nimeämisen, kerronnan, toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden sekä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN – Aivoverenkiertohäiriöiden, traumaattisten aivovaurioiden ja etenevien neurologisten sairauksien seurauksena syntyneiden puheen, kielen ja kommunikoinnin vaikeuksien arviointi ja kuntoutus – Aikuisneurologisten potilaiden nielemisen vaikeuksien arviointi ja ohjaus – Lasten kielellisten vaikeuksien arviointi ja kuntoutus sekä lähiympäristön ohjaus Lisään ja vahvistan osaamistani ammatillisten kurssien ja koulutusten avulla. KIELITAITO Terapiakielenä suomi, ohjausta myös...
Ranja Hassinen

Ranja Hassinen

KOULUTUS Puheterapeutti, FM Helsingin yliopisto TYÖKOKEMUS Olen työskennellyt valmistumisestani lähtien aikuisneurologisen kuntoutuksen parissa osana moniammatillista työyhteisöä. Työnantajiani ovat olleet HUS Töölön sairaalan neurokirurgian klinikka sekä yli kymmenen vuoden ajan Invalidiliiton Käpylän Kuntoutuskeskus (nyk.Validia Kuntoutus Helsinki). TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERITYISOSAAMINEN * Aivoverenkiertohäiriöiden ja traumaattisten aivovaurioiden (aivovammojen) jälkitiloihin sekä eteneviin neurologisiin sairauksiin liittyvien puheen, kielen, kommunikaation ja vuorovaikutuksen häiriöiden kuntoutus – mm. SCA (Supported Conversation for Adults With Aphasia) sekä muita niin kotimaisia kuin kansainvälisiä koulutuksia * Puhemotoriikan, nielemisen ja syömistoimintojen sekä äänihäiriöiden kuntoutus – McNeill Dysphagia Therapy Program (MDTP) – VitalStim-sähköstimulaatio – DPNS (Deep Pharyngeal Neuromuscular Stimulation) – FEES (Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing) – Suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus, vibra ja termiset hoidot – LSVT (Lee Silverman Voice Treatment) Minulla on usean vuoden ajalta kokemusta trakeostomoidun henkilön nielemisen, äänen tuoton ja kommunikaation kuntoutuksesta. KIELITAITO suomi, englanti, ruotsi Terapiakielenä suomi MUUTA Työskentelen pääasiassa aikuisten, mutta mahdollisuuksien mukaan myös nuorten ja lasten kanssa. Ennen logopedian opintoja olen työskennellyt päiväkodissa, ja näin päivähoidon arki ja työskentely lasten parissa on minulle tuttua. Olen kahden pienen lapsen...
Ulla Kataja

Ulla Kataja

Puheterapeutti, FM 040-5279199 ulla.kataja@coronaria.fi KOULUTUS Puheterapeutti, FM TYÖKOKEMUS Valmistuin puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta toukokuussa 2015, jonka jälkeen työskentelin julkisella sektorilla terveyskeskustyössä aina joulukuuhun 2018 saakka. Työskentely terveyskeskuksen moniammatillisessa yhteisössä (lääkärit, terveydenhoitajat, toimintaterapeutit, fysioterapeutit, psykologit, sosiaalityöntekijät, sairaanhoitajat) opetti tuntemaan kuntoutusprosessia laajemmin aina alkutilanteesta lähtien. Työni julkisella sektorilla on ollut hyvin arviointipainotteista, mutta sen ohelle on mahtunut myös pidempiä asiakassuhteita. Työhöni on kuulunut paljon myös ryhmämuotoista kuntoutusta. Olen kohdannut hyvin erilaisia asiakkaita pienistä puhumattomista vaikeisiin afaattisiin aikuisiin, ja väliin on mahtunut iso osa puheterapia-alaan liittyvää diagnostista kirjoa, jonka koen erityisenä rikkautena nyt siirryttyäni yksityiselle sektorille. Olen puheterapeuttina kiinnostunut erityisesti lasten kehityksellisistä kielihäiriöistä, kommunikointia tukevien ja korvaavien keinojen käytöstä sekä jokaisen oikeudesta kommunikaatioon ja sen oppimiseen. Koen moniammatillisen yhteistyön sekä lähiympäristön ohjauksen ja osallisuuden hyvin tärkeänä osana kuntoutusprosessia. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN OPT (Oral Placement Therapy) 1 –koulutuksen sekä useita lyhyempiä kuten esim, Go Talk Now –ohjelman rakentaminen, änkytykseen ja arviointiin liittyviä koulutuksia. KIELITAITO Terapiakielenä suomi, ohjausta myös...
Pia Kujansuu

Pia Kujansuu

Puheterapeutti FM 040-722 7902 pia.kujansuu@coronaria.fi KOULUTUS Puheterapeutti, FM TYÖKOKEMUS Olen valmistunut puheterapeutiksi 2012 joulukuussa Helsingin yliopistosta. Valmistumisesta lähtien olen työskennellyt Terapeijassa lasten puheterapeuttina moniammatillisessa työyhteisössä yhdessä lapsiin ja nuoriin erikoistuneiden fysio-, puhe-, toiminta- ja musiikkiterapeuttien kanssa. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Olen työskennellyt valmistuttuani myös vuorovaikutus ja kontaktihäiriöiden parissa ja kouluttautunut aiheeseen liittyen (prt-koulutusta 2014, ABA käyttäytymispsykologinen lähestyminen OPT suunmotoriikan harjoituksiin Talk Tools, 2015). KIELITAITO suomi, englanti. Terapiakielenä suomi MUUTA Tein puheterapia-alan opintoihin liittyviä harjoitteluita kehitysvammapuolella (mm. Espoon kehitysvammaisten kuntoutusyksikkö EKKU:ssa). Olen suorittanut 2 v. sosionomi -opintoja DIAK ammattikorkeakoulussa (tutkinto 3,5 v.), ennen vaihtoa yliopisto-opintoihin. Ehdin suorittaa melkein kaikki tutkinnon lapsiin ja nuoriin erikoistumisen opinnot ja harjoittelut. Sosiaalialan opintojen ja erityisesti harjoitteluiden kautta sain kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä arjessa sekä päivähoidon että perusopetuksen...
Asta Lempinen

Asta Lempinen

Puheterapeutti 045-699 8838 asta.lempinen@coronaria.fi KOULUTUS Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2013 Lisäksi minulla on maisterin tutkinto suomen kielestä vuodelta 2006 TYÖKOKEMUS Olen työskennellyt kaksi vuotta puheterapeuttina yksityisellä sektorilla. Asiakkainani on ollut päiväkoti- ja kouluikäisiä lapsia, jotka ovat tarvinneet pitkäkestoista puheterapeuttista kuntoutusta kielellisten, vuorovaikutuksen sekä puhe- ja oraalimotoriikan vaikeuksien vuoksi. Olen käyttänyt asiakkaitteni kanssa puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä ja ohjannut lähiympäristöä näiden käytössä. Opintoihin kuuluvassa pitkässä harjoittelussa olen tehnyt myös lasten kielellisten taitojen arviointia ja kuntouttanut aikuisneurologisia asiakkaita. Ennen puheterapeutiksi valmistumista tein kuusi vuotta suomen kielen opettajan ja ohjaavan kouluttajan töitä. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Minulla on eniten kokemusta lasten kielellisten ja puhemotoristen vaikeuksien kuntoutuksesta, jota haluan tehdä tiiviissä yhteistyössä lapsen lähiympäristön ja muiden ammattilaisten kanssa. Kokemukseni suomen kielen opettajana toimimisesta tukee työskentelyäni kielellisten vaikeuksien parissa sekä yhteistyötä koulujen kanssa. Monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä toimiminen on minulle tuttua. Vahvistan ammattitaitoani kouluttautumalla aktiivisesti työn ohessa. Puheterapiaharjoitusten ohjaamisessa voin käyttää Kosketusvihjeet™, Värivihjeet™ ja Laulupiirtäminen™ -menetelmiä. Muita suorittamiani koulutuksia ovat mm. Oraalimotoriikan arviointi ja kuntoutus, Kommunikaation kolmio ja kulmakivet sekä Yhteisön ohjaus. Syksyllä 2016 syvennän osaamistani oraali- ja puhemotoristen pulmien kuntoutuksessa osallistumalla OPT (Oral Placement Theory) sekä Terapeijan äännesarja -koulutuksiin. KIELITAITO Suomi ja englanti. Terapiakielenä...
Laura Oinonen

Laura Oinonen

Puheterapeutti, FM 050-3543256 laura.oinonen@coronaria.fi KOULUTUS Puheterapeutti, FM TYÖKOKEMUS Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2014. Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kehitystä ja kuntoutusta tukevissa asiantuntijapalveluissa sekä Pohjois-Karjalan keskussairaalan lastenneurologian klinikalla. Asiantuntijapalveluissa työhöni kuului kehitysvammaisten lasten ja nuorten vuorovaikutukseen, kommunikaatioon ja syömiseen liittyvien asioiden arvioiminen sekä kuntoutussuunnitelmien laatiminen yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa. Lisäksi työhöni kuului asiakkaiden lähiympäristöjen ohjaus vuorovaikutukseen, kommunikaatioon ja syömiseen liittyvissä asioissa. Lastenneurologian klinikalla työskennellessäni sain työkokemusta erilaisten puheen ja kielen kehityksen häiriöiden sekä syömiseen liittyvien vaikeuksien tutkimisesta ja kuntoutuksesta. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät (AAC) ovat olleet koko ajan vahvasti osana työtäni. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Eniten minulla on kokemusta kehitysvammaisuudesta, autismin kirjon häiriöistä sekä kielellisistä erityisvaikeuksista. Koulutukset: Lasten ja aikuisten puheen apraksian erotusdiagnostiikka ja kuntoutus, 2016 OPT I: A three-part treatment plan for oral placement therapy, 2016 Pienten syömisongelmaisten lasten hoito, 2013 KIELITAITO suomi, englanti Terapiakielenä...