Olemme osa Coronariaa
Eveliina Partanen

Eveliina Partanen

Puheterapeutti, FM 045-212 1677 eveliina.partanen@coronaria.fi KOULUTUS Filosofian maisteri, puheterapeutti Opiskelin myös Helsingin yliopistossa kasvatustiedettä valmistuen luokanopettajaksi ja terveystiedon aineenopettajaksi. TYÖKOKEMUS Puheterapeutiksi valmistuttuani olen työskennellyt Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa Ruskis- koulussa liikuntavammaisten, monivammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten parissa. Keskeisenä työnkuvana ohjasin lähiympäristöä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käytössä ja syömisen pulmissa. Työssäni myös arvioin ja kuntoutin laaja-alaisesti erilaisia kommunikoinnin, vuorovaikutuksen, kielellisten taitojen ja puheentuoton ongelmia. Opiskeluun kuuluvan pitkän harjoitteluni tein TYKS Lastenneurologialla, jossa pääpaino oli lasten puheen, kielen, vuorovaikutuksen, kommunikoinnin ja syömisen ongelmien kuntoutustarpeen arviointi. Moniammatillinen työskentely ja lähiympäristön ohjaus ovat olleet oleellinen osa työtäni ja pidänkin tärkeänä kuntoutuksen sitomista arjen toimintaympäristöihin. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Minulle on kertynyt kuntoutuskokemusta lasten parissa liikunta- ja monivammaisten kuntoutuksesta, viivästyneestä puheen- ja kielenkehityksestä, kielellisestä erityisvaikeudesta, puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käytöstä ja syömisen pulmista. Arvostan aktiivista kouluttautumista ja oman osaamiseni syventämistä. Olen suorittanut pätevyyden tehdä ääniterapiaa rekisteröidyllä LSVT- menetelmällä ja osallistunut mm. seuraaviin koulutuksiin: -Lasten ja aikuisten puheen apraksia – erotusdiagnostiikka ja kuntoutus -Puheen ja kielen päivät 2014 & 2015 -Oral Placement Therapy (OPT 1) -TAIKE- taulusto kommunikointivälineenä -Voimauttava vuorovaikutus autismin kirjon henkilön kanssa -Yhteisön ohjaus-, Syöttämisen hyvät käytännöt- ja Kuinka MPV- äänne kuntoutetaan -koulutukset (Terapeija) Erityisesti olen kiinnostunut syömisen pulmien kuntouttamisesta ja pyrkinyt hankkimaan siihen liittyvää erityisosaamista. Pro gradu -työni tein aiheesta ”Vanhempien kokemus pienen lapsen syömisongelmista ja niiden puheterapeuttisesta kuntoutuksesta.” MUUTA Opiskeluaikanani toimin sisarusohjaajana Suomen änkyttäjien yhdistyksen perhemuotoisilla sopeutumisvalmennuskursseilla. Ohjasin myös afasiaan sairastuneille henkilöille ryhmämuotoista Juttu tupa -keskustelukurssia Vantaan aikuisopistossa. Näiden lisäksi toimin ohjaajana autismin kirjon henkilöiden ja aivovammautuneiden ryhmäkodissa. KIELITAITO Terapiakielenä suomi. Ohjausta myös englanniksi ja...
Ingemo Sahlström

Ingemo Sahlström

Talterapeut/Puheterapeutti,FM puh. 050-542 3948 ingemo.sahlstrom@coronaria.fi KOULUTUS Talterapeut/ puheterapeutti, FM. Valmistuin puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1992. TYÖKOKEMUS Olen pääasiallisesti toiminut kunnallisena puheterapeuttina eri kuntoutusyksiköissä sekä koulujen oppilashuollossa. Olen myös toiminut Folkhälsanin kuntoutusosaston tutkimustiimissä sekä puheterapeuttina Folhälsanin sopeutumisvalmennuskurseilla (lasten kielelliset erityishäiriöt sekä aikuisneurologiset kielihäiriöt). Minulla on pitkä työkokemus lasten ja nuorten puhe- ja kielihäiriöiden tutkimisesta sekä kuntoutuksesta. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Osaamisaluettani ovat mm. lasten ja nuorten ja aikuisten ääniongelmat, lasten ääntämisen ongelmat, alle kouluikäisten lasten kielellinen tutkiminen ja kuntoutus, kouluikäisten kielellinen tutkimus ja kuntoutus, tukivittomat KIELITAITO ruotsi ( äidinkieli ) suomi ja englanti ( ohjaus...
Marja Santapukki

Marja Santapukki

Puheterapeutti, FM puh. 050-491 3128 marja.santapukki@coronaria.fi KOULUTUS Puheterapeutti, FM. TYÖKOKEMUS Aloitin työurani perusterveydenhuollon puheterapeuttina vuonna 2003 ensin Turun kaupungin, sitten Härkätien kuntayhtymän palveluksessa, joissa minulle kuuluivat lasten ja aikuisten tutkiminen sekä kuntoutus. Vuodesta 2007 alkaen olen toiminut yksityisenä ammatinharjoittajana Turussa, josta siirryin keväällä 2017 Terapeijaan. Ammatinharjoittajana olen tehnyt lasten ja aikuisten puheen, kielen, kommunikaation, äänen ja syömisen kuntoutusta. Välillä toimin vuoden sijaisena (v. 2009 – 2010) Turun kaupungin sairaalassa, jossa työnkuvaani kuului aikuisneurologisten potilaiden kommunikointi- ja nielemisvaikeuksien tutkiminen sekä kuntoutus. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN • DPNS-menetelmä (kylmästimulaatiomenetelmällä nielemistoimintojen arviointia ja kuntoutusta) • Oral Placement Therapy –menetelmä, tasot 1 ja 2 (puhemotoriikan ja syömisen arviointia sekä kuntoutusta) • Syömistaitojen kuntoutus (sensoris-motorinen lähestymistapa) • Apraksiakuntoutus • Tukiviittomat, kuvat kommunikoinnissa, PECS Ylläpidän ja edistän ammattitaitoani säännöllisellä ja monipuolisella koulutuksella. Moniammatillinen työyhteisö tarjoaa mahdollisuuden konsultoida muita. KIELITAITO Terapiakielenä suomi, ohjausta myös englanniksi. MUUTA Olen toiminut opiskelija-aikana afasiakerhon ohjaajana. Vuonna 2016 toimin vapaaehtoistyössä Ghanassa kuurojen koulussa koulunkäyntiavustajana kolme...
Leena Turunen

Leena Turunen

Puheterapeutti, FM 044-570 3709 leena.k.turunen@coronaria.fi KOULUTUS Filosofian maisteri, puheterapeutti TYÖKOKEMUS Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta vuonna 2011. Kliinisen harjoittelujakson sekä ensimmäisen työvuoteni suoritin perusterveydenhuollossa, jossa työhön kuului eri-ikäisten lasten puheen tuoton, kielellisten vaikeuksien ja lukivaikeuksien arviointia ja kuntouttamista. Vuodesta 2012 olen työskennellyt puheterapeuttina HUS:n Huuli-suulakihalkiokeskuksessa, jossa työtehtäviini kuului halkio -ja kraniofakiaalipotilaiden puheen arviointi yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Työkokemukseni ja osaamiseni on painottunut lasten puheen tuoton pulmiin. HUS:n halkiokeskuksessa minulla on ollut mahdollisuus syventyä pään alueen epämuodostumista johtuviin puheen tuoton ongelmiin ja niiden hoitoon. Työn ohessa olen kouluttautunut lyhytkursseilla sekä osallistunut kansainvälisiin konferensseihin. Olen myös osallistunut tutkimustyöhön kansainvälisessä halkiotutkimusprojektissa. Nenänielun toimintaongelmiin liittyen olen saanut koulutuksen nasoendoskopia-tähystystutkimuksen tekemisestä. Tulen jatkossakin kouluttautumaan säännöllisesti ja haluan kehittää osaamistani mahdollisimman laajasti puheterapian eri osa-alueilla. KIELITAITO suomi, englanti, ruotsi, ranska, saksa, japani Terapiakielenä suomi,...
Pauliina Väänänen

Pauliina Väänänen

Puheterapeutti, FM 050-347 3745 pauliina.vaananen@coronaria.fi KOULUTUS Filosofian maisteri, puheterapeutti TYÖKOKEMUS Suoritin opintojeni loppuharjoittelun Rinnekoti-Säätiöllä, jonne jäin myös valmistumiseni jälkeen puheterapeutiksi kehitysvammaisille ja autismin kirjon asiakkaille. Työnkuvaani kuului asiakkaiden arviointi, kuntoutussuunnitelmien laadinta, kuntoutuksen toteuttaminen laitosterapioina sekä lähi-ihmisten ohjaus. Työssäni toimin osana moniammatillista työryhmää sekä osallistuin tutkimusjaksoille. Toteutin liikkuvana palveluna ohjauksellisia käyntejä Uudellamaalla asiakkaiden lähiympäristöissä. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Minulla on eniten kokemusta vaikeista vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin häiriöistä, puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen käytöstä, lähiympäristön kanssa tiiviin yhteistyön tekemisestä ja lähi-ihmisten ohjaamisesta sekä syömisen, juomisen, oraalimotoriikan ja -sensoriikan pulmista. Olen työskennellyt erityisesti vaikeasti kehitysvammaisten, liikuntavammaisten, monivammaisten ja autismin kirjon asiakkaiden kanssa. Työkokemukseni myötä olen kohdannut paljon erilaisia asiakkaita, minkä näkisinkin vahvuudekseni. Tämän myötä olen myös saanut monipuolisen käsityksen sekä arviointi- että kuntoutuskentältä. Näen monipuolisen kouluttautumisen tärkeänä osaamiseni vahvistamiseksi, ja olenkin hankkinut erityisosaamista mm. seuraavista koulutuksista: Roihua kommunikoinnin kuntoutukseen – syventävää osaamista kommunikoinnin, keskustelutaitojen ja varhaisten lukitaitojen tukemiseen, OPT 1: A Three-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy, Lasten syömisen vaikeuksien arviointi ja kuntoutus sekä Voimauttavan vuorovaikutuksen käytännöt ja soveltaminen. Voimauttavan vuorovaikutuksen menetelmään olen perehtynyt vahvasti myös pro gradu – ja kandidaatin tutkielmieni myötä sekä käytännön työssä hyödyntämällä sitä terapia- ja arviointityössä ja ohjaamalla lähi-ihmisiä toimintatavan käyttöön.  Jo opiskeluaikana pyrin saamaan monipuolisesti työkokemusta, josta olisi hyötyä puheterapeuttina toimiessani. Sainkin tuolloin kokemusta muun muassa aikuisneurologisista asiakkaista, kun opetin afaattisille henkilöille suunnatuilla Juttu-tupa-kursseilla Vantaan aikuisopistolla ja Helsingin työväenopistolla yhteistyössä Aivoliiton kanssa. Lisäksi toimin henkilökohtaisena avustajana sekä työskentelin kehitysvammaisten ryhmäkodissa. Olen myös tehnyt luokanopettajan sijaisuuksia.  KIELITAITO Terapiakielenä suomi, ohjausta myös...