Olemme osa Coronariaa
Kirsi Airio

Kirsi Airio

Puheterapeutti, FM 040-755 3829 kirsi.airio@coronaria.fi KOULUTUS Puheterapeutti, FM TYÖKOKEMUS Valmistuin puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta keväällä 2012. Suoritin opintoihini kuuluvan pitkän harjoittelun ja työskentelin osa-aikaisesti puheterapeuttina 1,5 vuoden ajan ennen valmistumistani Ruskeasuon koulussa, joka on valtion erityiskoulu liikuntavammaisille lapsille. Kuntoutin Ruskeasuon koulussa lapsia, jotka tarvitsivat puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja. Lisäksi olen työskennellyt viiden kuukauden ajan puheterapeuttina Helsingin terveyskeskuksessa ennen valmistumistani syksyllä 2011 ja valmistumisen jälkeen kolme kuukautta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä Iisalmessa. Näissä paikoissa työni pääpaino oli lasten puheterapeuttisen kuntoutustarpeen arvioinnissa. Valmistumisen jälkeen syksystä 2012 lähtien olen työskennellyt yksityisellä sektorilla Uudenmaan alueella. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Minulle on kertynyt kuntoutuskokemusta etenkin kielellisestä erityisvaikeudesta, puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käytöstä ja käytön ohjaamisesta lähiympäristölle, Downin syndroomasta sekä puhemotorisista vaikeuksista. Minulla on paljon kokemusta moniammatillisesta työskentelystä ja lähiympäristöjen ohjaamisesta ja pidän todella tärkeänä lasten arkeen ja arjen toimintaympäristöihin nivoutuvaa puheterapiakuntoutusta. Olen kiinnostunut erityisesti puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointikeinoista (kuvat ja kuvakommunikointikansiot) sekä puhemotorisista pulmista. Suorittamani koulutukset: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät: Puheen ja kielen sosiaalinen käyttö (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry) Puheen ja kielen tutkimuksen päivät: Lasten ja nuorten puheen ja kielen arviointi ja mittaaminen (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry) Puheterapiaa alle 1-vuotiaalle (Suomen CP-terapiayhdistys ry. toiminut itse koulutuksen toisena järjestäjänä), Eettisyys puheterapeutin työssä (Puheterapeuttien Kustannus Oy ja Suomen Puheterapeuttiliitto ry:n Varsinais-Suomen paikallisosasto, Toimivan kommunikointimateriaalin suunnittelu ja käyttö (Ruskeasuon koulu), AVH-päivät (Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry ja OK-Opintokeskus, Yhteisön ohjaus (Terapeija) KIELITAITO suomi, englanti Terapiakielenä...
Johanna Ihalainen

Johanna Ihalainen

Puheterapeutti FM 044-235 6129 johanna.ihalainen@coronaria.fi KOULUTUS Puheterapeutti, Filosofian maisteri TYÖKOKEMUS Minulla on pitkä työkokemus perusterveydenhuollosta. Olen arvioinut lasten puheen ja kielen kehitystä sekä tehnyt kuntoutustyötä hyvin erilaisten lasten ja nuorten parissa. Minulla on kokemusta myös perheen ja lähiympäristön ohjauksesta sekä moniammatillisesta yhteistyöstä. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Erikoisosaamistani on lasten puheen ja kielen kehityksen arviointi ja kuntoutus. Ammattitaitoani kehitän jatkuvasti koulutuksilla. VIIME VUOSINA OLEN OSALLISTUNUT MM. SEURAAVIIN KOULUTUKSIIN: – Oral Placement (OPT) level 1 ja 2 (2016) – Puheen apraksia (2016) – Puhemotoriikkaan ja artikulaatioon liittyviä koulutuksia, Terapeija äännesarja (2016-2017) – Muksuopin perusteet (2017) – Kommunikaation kolmio ja kulmakivet (2017) – Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikaatioon (2017) – Syömiskoulutus; The Get Permission – Approach to Pediatric Feeding Intervention (2017) – PRT, Pivotal Response Training (2018) – Syksyllä 2018 osallistun PECS (Picture Exhange Training) taso 1 -koulutukseen KIELITAITO Puhun suomea, vähän myös ruotsia ja englantia. Terapiakielenä käytän suomea. MUUTA Olen opiskellut yhden lukukauden logopediaa Ruotsissa, Göteborgin yliopistossa vuonna...
Kaisa Ijas

Kaisa Ijas

Puheterapeutti FM 040-733 1835 kaisa.ijas@coronaria.fi KOULUTUS Puheterapeutti, FM TYÖKOKEMUS Valmistuin filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2010. Ennen Terapeijaa työskentelin perusterveydenhuollossa puheterapeuttina, minkä pohjalta minulla on laaja-alainen kokemus puheterapeuttisesta arvioinnista, kuntoutuksesta, vanhempien ja lähiympäristöjen ohjaamisesta sekä työskentelystä moniammatillisessa työyhteisössä. Toimin myös usean vuoden ajan osana kehitysvammahuollon moniammatillista työryhmää, jossa osallistuin kuntoutussuunnitelmien laatimiseen lapsille ja nuorille, joiden kommunikaatiovaikeuksien taustalla on kehitysvamma tai autismin kirjosta johtuvat vaikeudet. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Minulla on kokemusta yhteistyöstä perheiden kanssa, joiden lapsella on puheen ja/tai kielen kehityksen viivästymä, kielellinen erityisvaikeus, lukivaikeus, puhemotoriikan hallinnan vaikeutta ja epäselvä puhe, dyspraksia, äännevirheitä, syömisen vaikeuksia, laaja-alainen kehitysviivästymä, kehitysvamma tai autismin kirjosta johtuvia vuorovaikutuksen vaikeuksia. Olen tottunut käyttämään työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja (AAC), kuten tukiviittomia, kommunikaatiokansioita, erilaisia kuvia ja nopeaa piirtämistä. Pidän ammattitaitoani yllä säännöllisellä kouluttautumisella. Viime vuosina olen osallistunut mm. seuraaviin koulutuksiin: Kommunikaation kolmio ja kulmakivet (2016) Suun sensomotoriikan ongelmat ja niiden kuntoutus (2016) Oral Placement Therapy (OPT) lev. 1 ja 2 (2015/2016) Video yhteisön ja perheen ohjauksen välineenä (2015) Oraalimotoriikan arviointi ja kuntoutus (2015) Lasten kerrontataidot – arviointi ja kuntoutus (2014) Monikielinen lapsi puheterapian asiakkaana (2014) Go Talk Now -kommunikointiohjelman rakentaminen iPadille (2014) Syömisen ja ääntelyn varhainen kehitys (2013) Boardmaker -koulutus (2013) Fonologinen kehitys (2012) AACi-kommunikointikansioiden yksilöllistäminen, niiden käyttö arjessa ja käytön ohjaukseen liittyvät haasteet (2012) Voimavarakeskeinen työskentely asiakkaan ja omaisten kanssa (2012) Esteetöntä viestintää (2011) Musiikin merkitys puheterapiassa (2010) KIELITAITO Suomi, saksa, englanti, ruotsi Terapiakielenä...
Elvira Kaiser

Elvira Kaiser

Talterapeut/Puheterapeutti 040-7401175 elvira.kaiser@coronaria.fi KOULUTUS Talterapeut / Puheterapeutti, FM Amningshandledare / Imetysohjaaja TYÖKOKEMUS Valmistuin filosofian maisteriksi Åbo Akademi:sta vuonna 2011. Valmistuttuani puheterapeutiksi olen työskennellyt sekä perusterveydenhuollossa että yksityisellä sektorilla. Minulle on kertynyt kokemusta puheterapeuttisesta arvioinnista, kuntoutuksesta, vanhempien ja lähiympäristöjen ohjaamisesta sekä työskentelystä moniammatillisessa työyhteisössä. Kävin Imetysohjaajakoulutuksen vuonna 2015 ja olen siitä lähtien ohjannut perheitä imetykseen liittyvissä haasteissa. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Minulla on kokemusta erityisesti lasten puheen ja kielen arvioinnista ja kuntoutuksesta sekä lähiympäristön ohjauksesta. Olen kuntouttanut lapsia, joilla on kielen kehityksen viivästymää, kielellinen erityisvaikeus, puhemotoriikan pulmaa ja epäselvää puhetta, dyspraksiaa sekä äännevirheitä. Olen myös ohjannut perheitä imetyspulmissa ja kielijänteen liittyvissä asioissa. Olen tämän lisäksi kiinnostunut kaksikielisyydestä sekä kaksikielisten lasten arvioinnista ja kuntoutuksesta, mistä myös olen tehnyt lopputyöni. Työssäni olen tottunut käyttämään puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä (AAC), tukiviittomia, erilaisia kuvia, kosketusvihjeitä sekä aktiivista kuuntelua. Pidän ammattitaitoani yllä kouluttautumisella. KIELITAITO Ruotsi, suomi, englanti ja saksa. Terapiakielenä ruotsi ja...
Annina Manninen

Annina Manninen

Puheterapeutti FM 050-549 8544 annina.manninen@coronaria.fi KOULUTUS Puheterapeutti FM, Helsingin yliopisto TYÖKOKEMUS Minulla on pitkä työkokemus perusterveydenhuollon puheterapiasta, jossa asiakkainani oli sekä lapsia että aikuisia. Olen myös työskennellyt erityiskoulussa laaja-alaisen erityisopettajan sijaisena 3 vuotta. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Olen työssäni tehnyt paljon pienten lasten kielellisten, vuorovaikutuksen ja puhemotoristen taitojen arviointia ja kuntoutusta. Asiakkaanani on ollut myös kouluikäisiä lapsia. Puheterapia-asiakkaiden lähi-ihmisten ohjaaminen on aina kuulunut tärkeänä osana työhöni. Lisäksi olen perehtynyt monikielisyyteen ja monikielisten lasten puheterapettiseen arviointiin ja kuntoutukseen. Tästä aiheesta olen myös kouluttanut kollegoitani perusterveydenhuollossa ja opiskelijoita yliopistolla. Aikuisten kommunikaatiohäiriöistä minulla on pitkäaikaista kokemusta afasian yksilö- ja ryhmäkuntoutuksesta. AAC-menetelmistä kuvien ja tukiviittomien käyttö on minulle tuttua. Työurani aikana olen saanut osallistua monipuolisesti työnantajan järjestämiin koulutuksiin sekä lasten että aikuisten puheterapeuttisesta arvioinnista ja kuntoutuksesta. Lisäksi olen vahvistanut osaamistani monikielisyysasioissa omaehtoisesti kouluttautumalla sekä perehtymällä alan erilaisiin tutkimuksiin. KIELITAITO Suomi, englanti. Terapiakielenä suomi. Auttavasti ruotsi ja...
Annika Nummela

Annika Nummela

Puheterapeutti FM 045-6691533 annika.nummela@coronaria.fi KOULUTUS FM, Puheterapeutti TYÖKOKEMUS Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt neljä vuotta yksityisellä sektorilla kuntouttaen lapsia ja nuoria heidän lähiympäristössään tiiviissä yhteistyössä lähiaikuisten kanssa. Asiakkaillani on ollut haasteita mm. kielellisissä, vuorovaikutus- sekä puhe- ja oraalimotoriikan taidoissa. Olen kuntouttanut paljon myös lapsia, joilla on kuulovamma-diagnoosi. Minulla on runsaasti kokemusta moniammatillisesta työskentelystä. Olen saanut kokemusta myös puheterapeuttisesta arvioinnista suorittaessani logopedian maisteriopintoihin kuuluvan pitkän harjoittelun HUS:sin Silmä-Korvasairaalassa lasten ja aikuisten kuulokeskuksissa. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Erikoisosaamistani on lasten kielellisten, vuorovaikutus- sekä puhemotoristen taitojen kuntoutus sekä lähiympäristön ohjaus. Minulla on myös erikoisosaamista kuulovammaisten lasten puheterapiakuntoutuksesta. Olen tottunut käyttämään työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä. Kouluttaudun säännöllisesti työn ohessa. Olen suorittanut mm. seuraavat koulutukset: PRT (Pivotal Response Training), Kaksi- ja monikielisyys puheterapeutin näkökulmasta, Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus, Aitoon vuorovaikutukseen vaihtoehtoisesti kommunikoimalla, Oraalimotoriikan arviointi ja kuntoutus, Syömisongelmien kuntoutus alle kouluikäisillä sekä Väreillä puhe paremmaksi! ja Kosketusvihjeet™ käyttöön! -koulutukset. Suoritan OPT 1, 2 ja apraksia -koulutukset kesäkuussa 2016. KIELITAITO Suomi, englanti. Terapiakieli suomi, ohjaus tarvittaessa myös englanniksi. MUUTA Harrastan tanssillista voimistelua ja tykkään hyödyntää liikunnallisuuttani...