Olemme osa Coronariaa
Kirsi Airio

Kirsi Airio

Puheterapeutti, FM 040-755 3829 kirsi.airio@coronaria.fi KOULUTUS Puheterapeutti, FM TYÖKOKEMUS Valmistuin puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta keväällä 2012. Suoritin opintoihini kuuluvan pitkän harjoittelun ja työskentelin osa-aikaisesti puheterapeuttina 1,5 vuoden ajan ennen valmistumistani Ruskeasuon koulussa, joka on valtion erityiskoulu liikuntavammaisille lapsille. Kuntoutin Ruskeasuon koulussa lapsia, jotka tarvitsivat puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja. Lisäksi olen työskennellyt viiden kuukauden ajan puheterapeuttina Helsingin terveyskeskuksessa ennen valmistumistani syksyllä 2011 ja valmistumisen jälkeen kolme kuukautta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä Iisalmessa. Näissä paikoissa työni pääpaino oli lasten puheterapeuttisen kuntoutustarpeen arvioinnissa. Valmistumisen jälkeen syksystä 2012 lähtien olen työskennellyt yksityisellä sektorilla Uudenmaan alueella. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Minulle on kertynyt kuntoutuskokemusta etenkin kielellisestä erityisvaikeudesta, puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käytöstä ja käytön ohjaamisesta lähiympäristölle, Downin syndroomasta sekä puhemotorisista vaikeuksista. Minulla on paljon kokemusta moniammatillisesta työskentelystä ja lähiympäristöjen ohjaamisesta ja pidän todella tärkeänä lasten arkeen ja arjen toimintaympäristöihin nivoutuvaa puheterapiakuntoutusta. Olen kiinnostunut erityisesti puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointikeinoista (kuvat ja kuvakommunikointikansiot) sekä puhemotorisista pulmista. Suorittamani koulutukset: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät: Puheen ja kielen sosiaalinen käyttö (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry) Puheen ja kielen tutkimuksen päivät: Lasten ja nuorten puheen ja kielen arviointi ja mittaaminen (Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry) Puheterapiaa alle 1-vuotiaalle (Suomen CP-terapiayhdistys ry. toiminut itse koulutuksen toisena järjestäjänä), Eettisyys puheterapeutin työssä (Puheterapeuttien Kustannus Oy ja Suomen Puheterapeuttiliitto ry:n Varsinais-Suomen paikallisosasto, Toimivan kommunikointimateriaalin suunnittelu ja käyttö (Ruskeasuon koulu), AVH-päivät (Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry ja OK-Opintokeskus, Yhteisön ohjaus (Terapeija) KIELITAITO suomi, englanti Terapiakielenä...
Elsa Girod

Elsa Girod

Puheterapeutti FM 040-777 7945 elsa.girod@coronaria.fi KOULUTUS Puheterapeutti, FM TYÖKOKEMUS Olen aloittanut puheterapeuttina Terapeijassa joulukuussa 2016. Sitä ennen olin lähes 5 vuotta Orton Oy:ssä, jossa työskentelin neurologisella kuntoutusosastolla ja poliklinikalla pääasiassa työikäisten aivoverenkiertohäiriön tai traumaattisen aivovaurion saaneiden aikuisten kanssa. Työssäni arvioin ja kuntoutin kielellis-kognitiivisia ja puhemotorisia häiriöitä, äänihäiriöitä sekä nielemisvaikeuksia. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN *Aivoverenkiertohäiriöiden ja traumaattisten aivovaurioiden seurauksena syntyneiden puheen, kielen ja kommunikoinnin vaikeuksien arviointi ja kuntoutus *Puhemotoriikan sekä nielemisvaikeuksien arviointi ja kuntoutus – McNeill Dysphagia Therapy Program (MDTP) – Oral Placement Therapy (OPT1) – VitalStim –sähköstimulaatioterapia – DPNS (deep pharyngeal neuromuscular stimulation) -terapia –Dysphagia Management with Cervical Auscultation *Äänihäiriöiden kuntoutus *Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät – Kuvien, kuvakommunikointikansioiden sekä tietokonepohjaisten kommunikointiohjelmien käyttö ja käytön ohjaus *Lasten kielellisten, vuorovaikutukseen liittyvien sekä puhemotoristen taitojen arviointi, kuntoutus sekä lähiympäristön ohjaus Vahvistan ammattitaitoani kouluttautumalla säännöllisesti niin aikuisten kuin lasten puolella. KIELITAITO Suomi ja ranska (äidinkielet), englanti, ruotsi, espanja, venäjä. Terapiakielinä suomi, ranska ja englanti. MUUTA Ennen yliopisto-opintojani ja puheterapeutiksi valmistumista opiskelin 2 vuotta ammattikorkeakoulussa (Stadia, nyk. Metropolia) sosiaalialaa Sosionomi -koulutusohjelmassa. Opintojen sekä niihin liittyvien harjoitteluiden ja alalla työskentelyn kautta minulle on kertynyt runsaasti kokemusta lasten ja nuorten kanssa...
Johanna Ihalainen

Johanna Ihalainen

Puheterapeutti FM 044-235 6129 johanna.ihalainen@coronaria.fi KOULUTUS Puheterapeutti, Filosofian maisteri TYÖKOKEMUS Minulla on pitkä työkokemus perusterveydenhuollosta. Olen arvioinut lasten puheen ja kielen kehitystä sekä tehnyt kuntoutustyötä hyvin erilaisten lasten ja nuorten parissa. Minulla on kokemusta myös perheen ja lähiympäristön ohjauksesta sekä moniammatillisesta yhteistyöstä. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Erikoisosaamistani on lasten puheen ja kielen kehityksen arviointi ja kuntoutus. Ammattitaitoani kehitän jatkuvasti koulutuksilla. VIIME VUOSINA OLEN OSALLISTUNUT MM. SEURAAVIIN KOULUTUKSIIN: – Oral Placement (OPT) level 1 ja 2 (2016) – Puheen apraksia (2016) – Puhemotoriikkaan ja artikulaatioon liittyviä koulutuksia, Terapeija äännesarja (2016-2017) – Muksuopin perusteet (2017) – Kommunikaation kolmio ja kulmakivet (2017) – Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikaatioon (2017) – Syömiskoulutus; The Get Permission – Approach to Pediatric Feeding Intervention (2017) – PRT, Pivotal Response Training (2018) – Syksyllä 2018 osallistun PECS (Picture Exhange Training) taso 1 -koulutukseen KIELITAITO Puhun suomea, vähän myös ruotsia ja englantia. Terapiakielenä käytän suomea. MUUTA Olen opiskellut yhden lukukauden logopediaa Ruotsissa, Göteborgin yliopistossa vuonna...
Annina Manninen

Annina Manninen

Puheterapeutti FM 050-549 8544 annina.manninen@coronaria.fi KOULUTUS Puheterapeutti FM, Helsingin yliopisto TYÖKOKEMUS Minulla on pitkä työkokemus perusterveydenhuollon puheterapiasta, jossa asiakkainani oli sekä lapsia että aikuisia. Olen myös työskennellyt erityiskoulussa laaja-alaisen erityisopettajan sijaisena 3 vuotta. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Olen työssäni tehnyt paljon pienten lasten kielellisten, vuorovaikutuksen ja puhemotoristen taitojen arviointia ja kuntoutusta. Asiakkaanani on ollut myös kouluikäisiä lapsia. Puheterapia-asiakkaiden lähi-ihmisten ohjaaminen on aina kuulunut tärkeänä osana työhöni. Lisäksi olen perehtynyt monikielisyyteen ja monikielisten lasten puheterapettiseen arviointiin ja kuntoutukseen. Tästä aiheesta olen myös kouluttanut kollegoitani perusterveydenhuollossa ja opiskelijoita yliopistolla. Aikuisten kommunikaatiohäiriöistä minulla on pitkäaikaista kokemusta afasian yksilö- ja ryhmäkuntoutuksesta. AAC-menetelmistä kuvien ja tukiviittomien käyttö on minulle tuttua. Työurani aikana olen saanut osallistua monipuolisesti työnantajan järjestämiin koulutuksiin sekä lasten että aikuisten puheterapeuttisesta arvioinnista ja kuntoutuksesta. Lisäksi olen vahvistanut osaamistani monikielisyysasioissa omaehtoisesti kouluttautumalla sekä perehtymällä alan erilaisiin tutkimuksiin. KIELITAITO Suomi, englanti. Terapiakielenä suomi. Auttavasti ruotsi ja...
Annika Nummela

Annika Nummela

Puheterapeutti FM 045-6691533 annika.nummela@coronaria.fi KOULUTUS FM, Puheterapeutti TYÖKOKEMUS Olen työskennellyt yksityisellä sektorilla vuodesta 2011 lähtien kuntouttaen lapsia ja nuoria heidän lähiympäristössään tiiviissä yhteistyössä lähiaikuisten kanssa. Asiakkaillani on ollut haasteita mm. kielellisissä, vuorovaikutus- sekä puhe- ja oraalimotoriikan taidoissa. Olen kuntouttanut paljon myös lapsia, joilla on kuulovamma-diagnoosi. Minulla on runsaasti kokemusta moniammatillisesta työskentelystä. Olen saanut kokemusta myös puheterapeuttisesta arvioinnista suorittaessani logopedian maisteriopintoihin kuuluvan pitkän harjoittelun HUS:sin Silmä-Korvasairaalassa lasten ja aikuisten kuulokeskuksissa. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Erikoisosaamistani on lasten kielellisten, vuorovaikutus- sekä puhemotoristen taitojen kuntoutus sekä lähiympäristön ohjaus. Minulla on myös runsaasti erikoisosaamista kuulovammaisten lasten puheterapiakuntoutuksesta. Olen tottunut käyttämään työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä. Kouluttaudun säännöllisesti työn ohessa. Olen suorittanut mm. seuraavat koulutukset: OPT 1, 2 ja apraksia -koulutukset, PROMPT (PROMPTS for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets), AVT (Auditory-Verbal Therapy), PRT (Pivotal Response Training), PECS (Picture Exchange Communication System), Terapeijan äännesarja -koulutukset, Get Permission -lähestymistapa ruokailun pulmiin, Kaksi- ja monikielisyys puheterapeutin näkökulmasta, Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus, Aitoon vuorovaikutukseen vaihtoehtoisesti kommunikoimalla, Oraalimotoriikan arviointi ja kuntoutus, Kommunikaation kulmakivet, Syömisongelmien kuntoutus alle kouluikäisillä sekä Väreillä puhe paremmaksi! ja Kosketusvihjeet™ käyttöön! -koulutukset. KIELITAITO Suomi, englanti. Terapiakieli suomi, ohjaus tarvittaessa myös englanniksi....
Elina Parkkari

Elina Parkkari

Puheterapeutti FM 050-365 6930 elina.parkkari@coronaria.fi KOULUTUS Filosofian maisteri 2011, puheterapeutti, Humanististen tieteiden kandidaatti 2007 (yleinen kirjallisuustiede). TYÖKOKEMUS Valmistuttuani vuonna 2011 aloitin puheterapeutin urani HUS:in foniatrian poliklinikalla lasten kielellisten tutkimusten, AAC-arvioiden ja äänihäiriöiden kuntoutuksen parissa. Terapeijan puheterapeuttina aloitin syksyllä 2013. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN 1. Lasten kielellinen kuntoutus Olen tehnyt paljon kielellisiä tutkimuksia erikoissairaanhoidossa. Olen terapiatyön ohella käynyt runsaasti kielelliseen kuntoutukseen liittyviä koulutuksia, kuten AAC, PRT, Fonologia-koulutus, Kommunikaation kulmakivet, iPadin käyttö terapiassa, HUS:in alueelliset koulutuspäivät 2010 ja 2011, Puheterapeuttiliiton koulutuspäivät 2013, GAS-koulutus. 2. Äänihäiriöt Olen ääniterapiatyön ohella käynyt Estill Voice Treatment -koulutuksen (taso 1). Lisäksi olen osallistunut Ääniergonomiaseuran symposiumeihin ja Puheterapeuttiliiton äänihäiriöaiheisiin koulutuspäiviin keväällä 2015. 3. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät Olen suorittanut PECS-koulutuksen (taso 2). Osaan käyttää ja ohjata tukiviittomia. Osaan valmistaa, käyttää ja ohjata kuvakommunikointikansioita. 4. Änkytys Olen toiminut ohjaajana ja puheterapeuttina SÄY:n änkytysleireillä vuosina 2010 – 2013. 5. Puhe- ja suumotoriikan kuntoutus Olen käynyt mm. seuraavat puhe- ja suumotoriikan kuntoutukseen liittyvät koulutukset: OPT (taso2), Apraksia, Fonologia, Terapeijan äännesarja, Kinesio-, vibra ja termiset hoidot, Faskiakäsittely, Syöttämisen hyvät käytännöt. KIELITAITO Suomi, ruotsi, englanti, ranska. MUUTA Kehitän jatkuvasti osaamistani käymällä ammatillisia lisäkoulutuksia. Työyhteisössämme voin luontevasti konsultoida toisia terapeutteja. Minulla on vankka osaaminen suomen kielestä, kielitieteestä ja kielellisestä analyysista yleisen kirjallisuustieteen ja suomen kielen opintojen pohjalta...