Olemme osa Coronariaa
Eeva Palin

Eeva Palin

Puheterapeutti, FM 045-113 0355 eeva.palin@coronaria.fi KOULUTUS Puheterapeutti, FM TYÖKOKEMUS Valmistuin puheterapeutiksi Oulun yliopistosta 2009, minkä jälkeen olen työskennellyt erilaisissa ympäristöissä kuntouttaen ja arvioiden laaja-alaisesti lasten kielen-, puheen-, vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin pulmia. Aikaisemmin olen työskennellyt perusterveydenhuollossa Helsingin kaupungilla, kehitysvammaisten asiakkaiden parissa Rinnekoti-Säätiössä sekä nyt viime vuosina kuntouttavana terapeuttina yksityisellä sektorilla Uudenmaan alueella. Ennen puheterepeutiksi valmistumistani toimin kielellisen erityisvaikeuden omaavien lasten sopeutumisvalmennuskursseilla sekä toteutin opintoihin kuuluvan harjoittelun erikoissairaanhoidossa Lastenneurologian osastolla. Terapeijan puheterapeuttina aloitin vuoden 2017 alussa. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Olen saanut onnekseni työskennellä erilaisissa työyhteisöissä, minkä lisäksi olen kouluttautunut (ja kouluttaudun edellen innolla) säännöllisesti ammattitaitoani syventääkseni. Olen perehtynyt etenkin lasten ja nuorten kuntouttamiseen, joilla ilmenee puheen- ja kielenkehitykseen, puhemotoriikkaan, vuorovaikutukseen ja/tai kommunikointiin liittyviä haasteita. Hallitsen myös puhetta tukevien- ja korvaavienkommunikointimenetelmien käytön (AAC-keinot: esine- ja kuvakommunikointi sekä tukiviittomat). Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin kuntoutukseen olen syventynyt niin täydennyskoulutuksen kuin aikaisemman työkokemuksenkin kautta (PECS, PRT-menetelmä). Näen kuntoutuksen vaikuttavuuden kannalta yhteisöllisen työskentelyotteen olevan olennaista. Asiakkaan lähi -ihmisten ohjaaminen onkin tärkeä osa puheterapiaa. Pyrin työskentelemään voimaannuttavasti positiivisessa vuorovaikutuksessa. KIELITAITO Suomi, englanti, italia Terapiakielenä suomi, ohjausta myös...
Elina Parkkari

Elina Parkkari

Puheterapeutti FM 050-365 6930 elina.parkkari@coronaria.fi KOULUTUS Filosofian maisteri 2011, puheterapeutti, Humanististen tieteiden kandidaatti 2007 (yleinen kirjallisuustiede). TYÖKOKEMUS Valmistuttuani vuonna 2011 aloitin puheterapeutin urani HUS:in foniatrian poliklinikalla lasten kielellisten tutkimusten, AAC-arvioiden ja äänihäiriöiden kuntoutuksen parissa. Terapeijan puheterapeuttina aloitin syksyllä 2013. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN 1. Lasten kielellinen kuntoutus Olen tehnyt paljon kielellisiä tutkimuksia erikoissairaanhoidossa. Olen terapiatyön ohella käynyt runsaasti kielelliseen kuntoutukseen liittyviä koulutuksia, kuten AAC, PRT, Fonologia-koulutus, Kommunikaation kulmakivet, iPadin käyttö terapiassa, HUS:in alueelliset koulutuspäivät 2010 ja 2011, Puheterapeuttiliiton koulutuspäivät 2013, GAS-koulutus. 2. Äänihäiriöt Olen ääniterapiatyön ohella käynyt Estill Voice Treatment -koulutuksen (taso 1). Lisäksi olen osallistunut Ääniergonomiaseuran symposiumeihin ja Puheterapeuttiliiton äänihäiriöaiheisiin koulutuspäiviin keväällä 2015. 3. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät Olen suorittanut PECS-koulutuksen (taso 2). Osaan käyttää ja ohjata tukiviittomia. Osaan valmistaa, käyttää ja ohjata kuvakommunikointikansioita. 4. Änkytys Olen toiminut ohjaajana ja puheterapeuttina SÄY:n änkytysleireillä vuosina 2010 – 2013. 5. Puhe- ja suumotoriikan kuntoutus Olen käynyt mm. seuraavat puhe- ja suumotoriikan kuntoutukseen liittyvät koulutukset: OPT (taso2), Apraksia, Fonologia, Terapeijan äännesarja, Kinesio-, vibra ja termiset hoidot, Faskiakäsittely, Syöttämisen hyvät käytännöt. KIELITAITO Suomi, ruotsi, englanti, ranska. MUUTA Kehitän jatkuvasti osaamistani käymällä ammatillisia lisäkoulutuksia. Työyhteisössämme voin luontevasti konsultoida toisia terapeutteja. Minulla on vankka osaaminen suomen kielestä, kielitieteestä ja kielellisestä analyysista yleisen kirjallisuustieteen ja suomen kielen opintojen pohjalta...
Pirita Heikkinen

Pirita Heikkinen

Puheterapeutti, FM 040-825 5908 pirita.heikkinen@coronaria.fi KOULUTUS Puheterapeutti, FM TYÖKOKEMUS Valmistuin puheterapeutiksi Oulun yliopistosta 2009. Loppuharjoitteluni suoritin Seinäjoen keskussairaalassa lastenneurologian päiväosastolla keväällä 2009. Ennen Terapeijaan siirtymistä olen työskennellyt kahdeksan vuotta Järvi-Pohjanmaan perusterveydenhuollossa. Näiden työvuosien aikana olen tehnyt monipuolisesti lasten ja aikuisten puheterapeuttista arviointia ja kuntoutusta sekä ohjannut lähimypäristöjä. Moniammattillinen yhteistyö on tullut tutuksi terapiatyön kautta, ja olen myös puheterapeuttina toiminut yhtenä Järvi-Pohjanmaan lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmän jäsenenä. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Perusterveydenhuollon puheterapeuttina olen työskennellyt sekä lasten että aikuisten kanssa. Eniten minulla on kokemusta lasten kielen ja/tai puheen kehityksen viivästymisen tai erityisvaikeuden kuntoutuksesta, epäselvän puheen, puhemotoriikan ja äännevirheiden kuntoutuksesta sekä aikuisneurologisten asiakkaiden kielellisten taitojen, puheen ja oraalimotoriikan arvioinnista ja kuntoutuksesta. Olen myös arvioinut ja kuntouttanut aikuisasiakkaiden nielemisvaikeuksia sekä puheen sujuvuuden ja äänen häiriöitä. Lisäksi minulla on kokemusta asiakkaista, joilla on autismin kirjon pulmia ja/tai kielen pragmatiikan vaikeuksia. Viime aikoina olen antanut ohjausta pienten lasten esikielellisten taitojen tukemiseen. Työssäni olen käyttänyt puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja ja ohjannut näiden käyttöä asiakkaiden lähiympäristöille sekä osallistunut paikallisen apuvälinekeskuksen kansioprojektiin. Oman osaamisen syventäminen ja uuden oppiminen säännöllisellä kouluttautumisella on minulle tärkeää. Viime vuosina olen käynyt muiden muassa seuraavat koulutukset: OPT 1 (2015) ja OPT 2 (2016) DPNS -kuntoutus (2012) Kosketusvihjeet lasten puhemotoriikan kuntoutuksessa (2009) Kielellinen erityisvaikeus (2010) Änkyttäjien kuntoutus (2010) Hoivaa ja leiki -työmalli (2011) Lasten ja aikuisten apraksia -erotusdiagnostiikka ja kuntoutus (lasten osuus etäkoulutuksena, 2013) Esikko -arviointi lastenneuvolakäytössä (2016) Kuinka R,S,L,D,T kuntoutetaan (2017) Tuorein käymäni Terapeijan koulutus on Integrated treatment of feeding, speech and mouth function in pediatrics (Diane Bahr) ja syksyn 2017 aikana OPT:n apraksia -osuuden. KIELITAITO suomi, ruotsi, englanti, saksa Terapiakieli: suomi...
Mia Satukangas

Mia Satukangas

Puheterapeutti FM 040 552 5341 mia.satukangas@coronaria.fi KOULUTUS Puheterapeutti, FM Helsingin yliopisto TYÖKOKEMUS Aloitin Terapeijassa vuonna 2015. Sitä edeltävältä ajalta minulla on pitkä työkokemus lasten puheen ja kielen kehityksen arvioinnista ja kuntoutuksesta sekä lähiympäristön ohjaamisesta perusterveydenhuollossa. Olen arvioinut ja kuntouttanut myös aikuisneurologisia asiakkaita moniammatillisessa työyhteisössä. Minulla on työkokemusta lastenpsykiatristen asiakkaiden puheen ja kielen kehityksen arvioinnista sekä kuntoutuksen suunnittelusta erikoissairaanhoidossa. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Erikoisosaamistani on lasten puheen ja kielen kehityksen arviointi ja kuntoutus sekä tiivis yhteistyö lapsen lähiympäristön kanssa. Minulla on runsaasti kokemusta monikulttuuristen lasten puheterapiakuntoutuksesta. Käytän työssäni paljon puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä (kuvat ja tukiviittomat). Syvennän ammattitaitoani säännöllisesti alan koulutuksilla, olen hankkinut lisäkoulutusta mm. seuraavasti: – OPT (Oral Placement Therapy) tasot 1 ja 2 – Apraksia-kuntoutus – PECS (Picture Exchange Communication System) taso 1 – Selective Mutism – puhemotoriikkaan ja artikulaatioon liittyviä koulutuksia – GAS-koulutus KIELITAITO Puhun suomea ja englantia, jonkin verran ruotsia ja venäjää. Kuntoutuskielenä suomi, vanhempien ohjausta myös englanniksi. Annan puheterapiaa määrätyille asiakasryhmille englanniksi. MUUTA Olen opiskellut puheterapiaa ja fonetiikkaa Englannissa Manchesterin yliopistossa yhden lukuvuoden...
Tiina Vaaraniemi

Tiina Vaaraniemi

Puheterapeutti FM 040 5870273 tiina.vaaraniemi@coronaria.fi KOULUTUS Puheterapeutti, filosofian maisteri TYÖKOKEMUS Minulla on pitkä työkokemus erityiskoulun puheterapeuttina (Koulu on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joilla on kielellinen erityisvaikeus). Olen ennen tätä työskennellyt puheterapeuttina perusterveydenhuollossa, Kehitysvammapoliklinikalla, päivähoidon puheterapeuttina sekä aikuisneurologisten asiakkaiden parissa. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Erikoisosaamistani on lasten puheen ja kielen kehityksen arviointi ja kuntoutus sekä yhteistyö lapsen lähiympäristön kanssa. Eniten ammatillista kokemusta minulla on kielellisestä erityisvaikeudesta. Lisäksi minulla on työkokemusta kehitysvammaisuudesta ja autismikirjon haasteista. Ammattitaitoani kehitän jatkuvasti koulutuksilla, esim. OPT (Oral Placement Therapy) tasot 1 ja 2: (puhemotoriikan ja syömisen arviointi ja kuntoutus) KIELITAITO Puhun suomea, englantia ja ruotsia. Terapiakielenä käytän suomea. MUUTA Olen julkaissut kirjan ”Kuvat käyttöön – visualisointi kommunikoinnin ja käyttäytymisen tukena” (S. Hepola & T. Vaaraniemi, Puheterapeuttien kustannus Oy 2012, 2013) Olen pitänyt koulutuksia aiheesta ”Visualisointi käyttäytymisen, sosiaalisten tilanteiden, toiminnanohjauksen ja kommunikaation...