Olemme osa Coronariaa
Sisse Godt

Sisse Godt

Puheterapeutti, FM 041-319 0394 sisse.godt@coronaria.fi KOULUTUS Puheterapeutti, FM 2012 Oral Placement Therapy 1 ja 2 (OPT Level 2) The ’Get Permission’ Approach to Mealtime Challenges (Marsha Dunn Klein) Kommunikaation kolmio ja kulmakivet (Hannele Tanskanen ja Sanna Tarpila) Apusanamenetelmä (Tuula Savinainen-Makkonen) Terapeijan Äännesarjaa Terapeijan suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus, vibra ja termiset hoidot sekä myofaskiaalinen käsittely ICF-viitekehyksen ja GAS-menetelmän koulutukset Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla (Sirpa Tarvainen) Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin (Kipinäkeskus) TYÖKOKEMUS Olen valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta syksyllä 2012. Opiskeluaikana perehdyin aikuisneurologiseen työhön ja työurani alkoi 2011 Helsingin yliopistollisen sairaalan aikuisneurologian klinikalla pitkällä harjoittelulla ja sijaisuuksilla. Valmistumisen jälkeen olen työskennellyt pääasiassa lasten ja nuorten parissa niin perusterveydenhuollon puheterapeuttina kuin kuntouttavana puheterapeuttina yksityispuolella. Työtehtäviini on kuulunut monipuolisesti puheterapeuttista arviointia ja tutkimusta sekä lasten puheen, kielen, kommunikaation ja syömistaitojen kuntouttamista. Kokemusta minulle on kertynyt myös monikielisyysasioihin liittyen. Kiinnostuksenkohteenani on erityisesti lasten äänteellinen ja puheen tuottoon liittyvä kuntoutus. Kuntoutuksessa ensiarvoisen tärkeänä pidän lähiympäristön ohjaamista. Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja. Vahvistan ammattitaitoani työnohjauksella sekä kouluttautumalla säännöllisesti. KIELITAITO Terapiakielenä suomi, ohjaukset myös englanniksi JULKAISUT/PUBLICATIONS Minna Laakso & Sisse Godt (2016): Recipient participation in conversations involving participants with fluent or non-fluent aphasia, Clinical Linguistics &...
Kirsi Hornborg

Kirsi Hornborg

Puheterapeutti, FM 050-300 0366 kirsi.hornborg@coronaria.fi KOULUTUS Puheterapeutti, FM TYÖKOKEMUS Valmistuin filosofian maisteriksi Helsingin Yliopistosta vuonna 2000. Valmistumiseni jälkeen työskentelin pitkään perusterveydenhuollon puheterapeuttina. Sieltä minulle kertyi laaja-alainen työkokemus puheterapeuttisesta arvioinnista, kuntoutuksesta, moniammatillisesta tiimityöskentelystä sekä lapsen lähiympäristön ohjaamisesta. Olen myös työskennellyt vuoden erikoissairaanhoidossa foniatrisessa yksikössä tutkien ja arvioiden kielihäiriöisiä lapsia ja osallistuen heidän kuntoutussuunnitelmien tekoon. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Olen työskennellyt paljon pienten lasten kielellisten, vuorovaikutukseen liittyvien sekä puhemotoristen vaikeuksien arvioinnin sekä kuntoutuksen parissa. Minulla on kokemusta myös kouluikäisten lasten puheterapiasta. Pidän erityisen tärkeänä asiakkaan lähiympäristön kanssa tehtävää yhteistyötä ja ohjaamista. AAC-menetelmien; kuvien, kommunikaatiokansion sekä tukiviittomien käyttö on minulle tuttua. Työurani aikana olen tehnyt paljon yhteistyötä moniammatillisessa tiimissä ja syvennän ammattitaitoani säännöllisesti alan koulutuksilla. KOULUTUKSET: Puheterapeutti FM KIELITAITO Terapiakielenä vain suomi, ruotsi ja...
Kirsi-Marja Häkli

Kirsi-Marja Häkli

Puheterapeutti 041-507 9177 kirsi-marja.hakli@coronaria.fi KOULUTUS Puheterapeutti, FM Kasvatustieteen kandidaatti, KK TYÖKOKEMUS Olen työskennellyt valmistumisestani lähtien lasten ja nuorten kuntoutuksen parissa moniammatillisessa työyhteisössä Terapiakeskus Terapeijassa. Vuodesta 2015 lähtien olen toiminut ammatinharjoittajana. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Olen työskennellyt monenlaisten puheen ja kielenkehityksen sekä syömisen pulmien parissa yhdessä perheiden ja lähiyhteisöjen kanssa. Varhainen vuorovaikutus, puhetta edeltävän kehityksen tukeminen sekä puheen tuoton kuntoutus ovat keskeisiä osaamisalueitani. Myös esi- ja alkuopetusikäisten lasten lukipulmien kuntoutuksesta minulla on kokemusta. Vahvuuksiani ovat puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käyttö (kuvakommunikointi, tukiviittomat, puhelaitteet) sekä yhteisöllinen kuntoutus ja lähiympäristöjen ohjaaminen. Sosiaalishaptisen kommunikaation pätevyyden sain vuonna 2014. Koulutuksen myötä olen hankkinut mm. Oral Placement Therapy (OPT) osaamista (Level 1 ja 2, Apraksia, Sensory Feeding, Functional speech for non-verbal) sekä kokemusta Pivotal Response Training (PRT) -menetelmästä. Kehitän ja ylläpidän ammattitaitoani säännöllisellä ja monipuolisella kouluttautumisella. KIELITAITO suomi, englanti, ruotsi Terapiakielenä suomi MUUTA Olen aikaisemmalta koulutukseltani kasvatustieteiden kandidaatti ja erikoistunut erityispedagogiikkaan, montessoripedagogiikkaan sekä esi- ja alkuopetukseen. Olen työskennellyt toistakymmentä vuotta erityislastentarhanopettajana integroiduissa erityisryhmissä sekä kielihäiriöisten että liikunta/monivammaisten lasten kanssa. Tätä kautta olen saanut kokemusta myös yhteisöllisen kuntoutuksen arjesta sekä mm. luki- ja artikulaatiohäiriöiden kuntoutuksesta. Päivähoidon arki ja alle kouluikäisen lapsen maailma ovat minulle hyvin tuttuja. Työotteessani yhdistyykin molempien ammattien kautta saatu osaaminen ja tietotaito, joita voin hyödyntää lapsen...
Kirsi Kaisamatti

Kirsi Kaisamatti

KOULUTUS Puheterapeutti, filosofian maisteri. Valmistuin puheterapeutiksi Oulun yliopiston logopedian koulutusohjelmasta vuonna 1993. Työkokemus Minulla on pitkä ja laaja työkokemus lasten ja nuorten puheen ja kielen häiriöiden tutkimuksesta ja kuntoutuksesta. Olen työskennellyt puheterapeuttina perusterveydenhuollossa, päivähoidon puheterapeuttina, ammatinharjoittajina yksityisillä lääkäriasemilla sekä työurani alussa aikuisneurologisten asiakkaiden parissa sekä puhevammaisten tulkkipalvelut puheterapeuttina. Lisäksi olen työskennellyt lasten, nuorten ja aikuisten änkytysterapiakursseilla. Työkokemuksen ja koulutuksen kautta hankittu erityisosaaminen Erityisosaamistani on lasten, nuorten ja aikuisten änkytyksen tutkimus ja kuntoutus. Änkyttävän lapsen tutkimus ja siihen liittyvä änkytyksen pysyvyyden riskitekijöiden kartoitus sekä vanhempien ohjanta on vahvinta osaamistani. Minulla on paljon kokemusta änkyttävien asiakkaiden yksilö, pari – ja ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta. Annan änkytysterapiaa myös etäkuntoutuksena. Terapiamenetelmät valitaan kunkin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Alle kouluikäisille änkyttäville lapsille annan puheterapiaa myös Lidcombe-ohjelmalla. Olen hankkinut änkytyksen tutkimukseen ja kuntoutukseen liittyen mm. seuraavat lisäkoulutukset: * The Lidcombe Programme of early stuttering intervention, Oxford 2007 * Oxford dysfluency conference, 2008 * The Eastern workshop: Using cognitive approaches with people who stutter, The Stuttering Foundation of America, Bostonin yliopisto 2013 * Practical strategies for working with school-age children who stutter, The Stuttering Foundation of America, New Jersey 2014 * Stuttering: The Fourth Croatia Clinical Symposium, 2019 * European Clinical Specialization in Fluency disorders (ECSF), 2016-2017 Lisäksi erikoisosaamistani on pitkän työkokemukseni kautta lasten puheen ja kielen häiriöiden tutkimus ja kuntoutus. Kielitaito suomi, englanti, ruotsi. Terapiakielenä suomi, vanhempainohjaus myös...
Maija Korpelainen

Maija Korpelainen

Maija Korpelainen Puheterapeutti, FM 040-139 9277 maija.korpelainen@coronaria.fi KOULUTUS Puheterapeutti, FM TYÖKOKEMUS Valmistuin Tampereen yliopistosta vuonna 2011. Kandidaatin tutkielmaan saakka tein opintojani Oulun yliopistossa. Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt yksityisellä sektorilla Uudenmaan ja Päijät-Hämeen alueilla pääosin lasten ja nuorten parissa ja kuntouttanut erilaisia pulmia liittyen puheeseen, kieleen, vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon. Opiskeluaikaisen harjoitteluni suoritin Jorvin sairaalan aikuisneurologisella osastolla vuonna 2010. Terapeijan puheterapeuttina aloitin vuonna 2016. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERITYISOSAAMINEN Kuntoutuskokemusta on kertynyt mm. autismin kirjoon, kehitysvammaan, kielelliseen erityisvaikeuteen, kuulovammoihin sekä puhemotorisiin ja lukemisen ja kirjoittamisen haasteisiin liittyen. Aikuisneurologisten pulmien arvioinnista ja kuntoutuksesta kokemusta on opiskeluideni harjoitteluajalta. Tärkeimmät koulutukseni: Näin ohjaan yhteisöä (1pv) Läheisen ohjaus terapiatyössä (1pv) Tavoitteen asettelun ABC (2pv) Muksuopin perusteet (5pv) Kommunikoinnin kolmio ja kulmakivet (2pv) ABA (Applied Behavior Analysis) -seminaari (2pv) PECS1 (Picture Exchange Communication System) (2pv) Kommunikointisovellukset iPadilla (1pv) The Hanen Centre -koulutuksia (”Building Communication”, ”More than words”) Äännesarja: motoriikan kautta fonologisiin harjoituksiin (5pv) Apusanamenetelmä (1pv) The Get Permission Approach to Pediatric Feeding Intervention (3pv) Suun- ja kasvojenalueen kinesioteippaus, vibra- ja termiset hoidot (1pv) Oral Placement Therapy: level 1 (2pv) Developing Oral-Motor and Feeding Skills in the Down Syndrome Population (1pv) Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja ja apuvälineitä (esim. kuvat, erilaiset kommunikaatiokansiot/-sovellukset, tukiviittomat). Pidän kuntoutuksessani erittäin tärkeänä asiakkaan kohtaamista arvostaen ja rohkaisten sekä kuntoutuksen tekemistä yhdessä lähiympäristön kanssa. Haluan oppia uutta ja kehittää aktiivisesti osaamistani kouluttautumalla työni ohessa. KIELITAITO Suomi, englanti Terapiakielenä suomi MUUTA Olen saanut syventää kokemustani puheen, kielen, kommunikaation ja vuorovaikutuksen haasteiden parissa toimimisesta jo ennen valmistumistani työskennellessäni kuulovammaisten ja kielihäiriöisten lasten erityiskoulussa, henkilökohtaisena avustajana sekä ikääntyneiden parissa ja...
Anna Koskela

Anna Koskela

Puheterapeutti, FM 045-1311385 anna.koskela@coronaria.fi KOULUTUS Puheterapeutti, FM TYÖKOKEMUS Puheterapeutiksi valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt perusterveydenhuollossa ja kehitysvammaisten parissa. Olen sekä arvioinut että kuntouttanut erilaisia lasten ja nuorten kommunikoinnin haasteita (ei-kielellinen vuorovaikutus, kielelliset taidot ja puheen tuotto, puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät). Asiakkaiden lähiympäristön ohjaus on kuulunut oleellisena osana työnkuvaani. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Minulla on eniten kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä. Haluan kehittää osaamistani aktiivisella kouluttautumisella (esim. OPT 1 ja 2 -koulutukset lokakuussa 2015). KIELITAITO Annan puheterapiaa suomeksi. Puhun myös englantia ja vähän ruotsia. MUUTA Olen ollut vapaaehtoistöissä erilaisilla lasten ja nuorten kesäleireillä sekä toiminut ohjaajana kehitysvammaisten leireillä. Olen ohjannut afasiakerhoa afasiaan sairastuneille henkilöille ja heidän...