Olemme osa Coronariaa
Anna Kulmala

Anna Kulmala

Puheterapeutti FM 050-575 4849 anna.kulmala@coronaria.fi KOULUTUS FM, puheterapeutti TYÖKOKEMUS Valmistuin puheterapeutiksi vuonna 2005, ja Terapeijassa aloitin syksyllä 2011. Ennen Terapeijaan siirtymistäni työskentelin moniammatillisissa työyhteisöissä Jorvin sairaalan lastenneurologian osastolla ja Kilon päiväkodissa/osaamiskeskuksessa (Espoon kaupunki). TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Olen työskennellyt monenlaisten asiakasryhmien kanssa. Eniten työkokemusta minulle on kertynyt lasten kielellisten ja puhemotoristen vaikeuksien kuntoutuksesta, liikunta- ja monivammaisten lasten kuntoutuksesta, sekä syömispulmien kuntoutuksesta. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät (kuvakommunikointi, tukiviittomat, puhelaitteet) ovat keskeinen osa työtäni. Syvennän säännöllisesti ammattitaitoani laaja-alaisella kouluttautumisella. Olen viime vuosina osallistunut muun muassa seuraaviin koulutuksiin: Puhemotoristen taitojen ja syömisen kuntoutus: 2017 The Get Permission® Approach to Pediatric Feeding Intervention 2017 Integrated Treatment of Feeding, Speech and Mouth Function in Pediatrics 2017 Apusanamenetelmäkoulutus (Tuula Savinainen-Makkonen) 2016 Terapeijan äännesarja: Motoriikan kautta fonologisiin harjoituksiin (5 pvää) 2016 Suun ja kasvojen alueen faskia – syventävä koulutus 2015 Suun ja kasvojen alueen faskia 2015 Syöttämisen hyvät käytännöt 2015 Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus (Tuula Savinainen-Makkonen) 2013-2014 Oral Placement Therapy * Tasot 1 ja 2 * Apraksiakuntoutus * Syömistaitojen kuntoutus (sensoris-motorinen lähestymistapa) Muita koulutuksia: 2017 CP –kuntoutuksen keskeiset elementit moniammatillisesti viitekehyksenä ICF (5 pvää) 2016 Uusi tietosuoja-asetus 2015 Kommunikaation kolmio ja kulmakivet – sosiaalisen kommunikaation ydintaitojen arviointimenetelmä KIELITAITO suomi, ruotsi, englanti terapiakielenä suomi, vanhempien ohjausta myös...
Annamari Levanto

Annamari Levanto

Puheterapeutti FM 044 – 239 3292 annamari.levanto@coronaria.fi KOULUTUS Puheterapeutti, FM TYÖKOKEMUS Olen saanut puheterapeutin oikeudet alkuvuodesta 2013, jonka jälkeen olen työskennellyt perusterveydenhuollossa sekä Vantaalla että Helsingissä. Asiakkaitani ovat olleet neuvola- ja kouluikäiset lapset. Työtehtäviini on kuulunut lasten vuorovaikutustaitojen sekä puheen ja kielellisten taitojen arviointi ja kuntoutus sekä lähiympäristön ohjaus. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Työkokemukseni perusterveydenhuollossa on antanut minulle kokemusta lasten artikulaatioon sekä puhemotoriikkaan liittyvien ongelmien arvioinnissa ja kuntoutuksessa. Olen myös saanut kokemusta monikielisten lasten arvioinnista ja kuntoutuksesta. Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia keinoja (AAC). Pyrin kehittämään ammattitaitoani jatkuvalla kouluttautumisella. KIELITAITO Terapiakieleni on suomi, ohjaukset myös englanniksi. MUUTA Olen aikaisemmalta koulutukseltani...
Maija Lukkarinen

Maija Lukkarinen

Puheterapeutti, FM 040-5850366 maija.lukkarinen@coronaria.fi KOULUTUS Puheterapeutti, FM, Helsingin yliopisto 2008 KUVAUS OSAAMISESTA Olen toiminut puheterapeuttina yksityispuolella vuodesta 2016 alkaen. Aikaisemmin työskentelin usean vuoden ajan puheterapeuttina perusterveydenhuollossa, mistä olen hankkinut laaja-alaista kokemusta lasten ja aikuisten puheen, kielen, kommunikaation ja syömisen/nielemisen puheterapeuttisesta arvioinnista ja kuntoutuksesta sekä lähiympäristön ohjaamisesta ja työskentelystä moniammatillisessa työyhteisössä. Olen saanut myös monipuolista työkokemusta aivoverenkiertohäiriön tai traumaattisen aivovaurion saaneiden nuorten ja aikuisten äänen, puheen, kielelliskommunikatiivisten ongelmien sekä nielemisongelmien arvioinnista ja kuntoutuksesta sairaaloissa ja kuntoutuskeskuksessa. Tällä hetkellä kiinnostuksenkohteenani on erityisesti lasten äänteellinen ja puheen tuottoon liittyvä kuntoutus. Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja. Vahvistan ammattitaitoani työnohjauksella sekä kouluttautumalla säännöllisesti. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Puheterapeutti, FM 2008 Olen suorittanut mm. seuraavat koulutukset: FaceFormer- koulutus (Dr Klaus Berndsen & Sabine Berndsen) Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin (Kipinäkeskus) Dynamic, Temporal & Tactile Cueing, DTTC (Dr. Edythe A. Strand) The Get Permission Approach to Mealtime Challenges (Marsha Dunn Klein) Oral Placement Therapy, Talk Tools (OPT lev. I & II) Kommunikaation kolmio ja kulmakivet (Tanskasen, Tarpila) Muksuopin perusteet (Ben Furman) Terapeijan Äännesarja (5pv kokonaisuus) Apusanamenetelmäkoulutus (Tuula Savinainen-Makkonen) DPNS (Deep Pharyngeal Neuromuscular Stimulation) Dysphagia Management with Cervical Auscultation Musiikin käyttö lasten ja nuorten kuntoutuksessa (Terapeija) Tavoitteellinen kuntoutuminen ja ICF KIELITAITO suomi, englanti, ruotsi. Terapiakieli...
Anni Ruokonen

Anni Ruokonen

Puheterapeutti FM, NLP practitioner 040-820 3312 anni.ruokonen@coronaria.fi KOULUTUS Puheterapeutti, FM. NLP practitioner TYÖKOKEMUS Valmistuin vuonna 2012 Helsingin yliopistosta. Harjoitteluissa ja valmistumisen jälkeen olen tehnyt lasten kuntoutusta mm. seuraaviin pulmiin liittyen: Kielelliset pulmat Puheen tuoton pulmat Syömisen pulmat Huonokuuloisuus Liikuntavammaisuus Downin syndrooma Autistiset piirteet TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Hyödynnän työssäni seuraavia koulutuksia ja menetelmiä: Puhetta korvaavista menetelmistä käytän tukiviittomia, kuvakommunikaatiota (kansiot, taulut, irtokuvat) ja Taike-taulustoa. Käytössäni on myös Vinkkipuhe-menetelmä. Care Index –koulutuksesta olen saanut työkaluja mm. vuorovaikutustyylien havainnointiin. Kommunikaation kolmio –koulutus on auttanut ymmärtämään kommunikaation perustaa ja PRT-koulutuksesta (Pivotal response training, 1pv) olen saanut työkalun erilaisten taitojen opettamiseen. Puhe- ja oraalimotoriikan pulmiin minulla on OPT- (Oral placement therapy) ja Sensory feeding-koulutukset. Olen kouluttautunut myös mm. kasvojen alueen faskian käsittelyyn ja vibran käyttöön. Suomen kielen äänteiden harjoitteluun olen saanut työkaluja Terapeijan Äännesarjan koulutuksissa. Puhemotoriseen ohjailuvaikeuteen käytössäni on Apusana-menetelmä. Muksuoppi-koulutuksesta olen saanut työhöni ratkaisukeskeistä työotetta sekä näkökulmia lasten käytösongelmiin. NLP practitioner –koulutuksesta olen saanut työkaluja mm. vuorovaikutukseen ja omaan työhyvinvointiin. Henkilökohtainen ja säännöllinen työnohjaus tärkeä tuki työssäni. Olen käynyt musiikkiopiston perusasteen ja käytänkin työssäni paljon musiikkia. KIELITAITO Suomi, englanti Terapiakielenä suomi MUUTA Minulle tärkeää työssäni on aito kohtaaminen ja läsnäolo sekä lapsen että hänen perheensä ja muiden lähiaikuistensa kanssa. Toivon, että lapsi voi saada kokemuksen nähdyksi tulemisesta ja jaetusta ilosta. Käytän menetelmänä paljon vastavuoroista, lapsilähtöistä...
Saara Savuoja

Saara Savuoja

Puheterapeutti FM 045-174 3936 saara.savuoja@coronaria.fi KOULUTUS Puheterapeutti, Filosofian maisteri TYÖKOKEMUS Toimin aikaisemmin lasten puheterapeuttina perusterveydenhuollossa moniammatillisessa työyhteisössä. Minulla on kokemusta lasten puheen, kielen, kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen taitojen arvioinnista ja kuntoutuksesta, sekä niihin liittyvästä lähiympäristön ohjaamisesta. Tällä hetkellä työskentelen lasten parissa, joilla on kielellisiä tai puhemotorisia vaikeuksia, laajempaa kehitysviivettä tai -vammaisuutta tai autismin kirjolle sijoittuvia haasteita. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERITYISOSAAMINEN Minulla on monipuolinen kokemus lasten puheterapeuttisesta arvioinnista ja kuntoutuksesta. Vahvimmat osaamisalueeni ovat kielenkehityksen erityisvaikeus ja puhemotoriset pulmat. Käytän runsaasti puhetta tukevia ja korvaavia keinoja (kuvat, viittomat) työssäni. Olen työskennellyt paljon monikielisten ja -kulttuuristen lasten ja perheiden kanssa. Olen ollut töissä useammassa eri maassa, ja se on syventänyt näkökulmaani monikielisyyteen. Haluan jatkuvasti oppia uutta, ja kehitän ammattiosaamistani säännöllisesti muun muassa osallistumalla koulutuksiin ja työnohjauksiin. Lisäkoulutusten kautta olen syventänyt tietojani suun ja kasvojen seudun motoriikkaan ja sensoriikkaan liittyen (suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus, vibrahoito ja termiset hoidot sekä faskioiden käsittely, OPT1, syöttäminen), fonologian kuntoutukseen liittyen, puhetta tukeviin ja korvaaviin menetelmiin liittyen (viittoma- ja kuvakommunikointikansiokoulutukset) ja kommunikoinnin ydintaitojen arviointiin ja kuntoutukseen liittyen (kommunikoinnin kolmio ja kulmakivet, PRT). KIELITAITO suomi, englanti KUNTOUTUSKIELI suomi, vanhempien ohjaus myös englanniksi MUUTA Minulla on musiikkialan perustutkinto, ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnän musiikkia...