Olemme osa Coronariaa
Petra Enroth

Petra Enroth

Toimintaterapeutti Kuntoutus YAMK 040 – 719 5164 petra.enroth@coronaria.fi KOULUTUS Toimintaterapeutti Kuntoutuksen ylempi AMK-tutkinto NLP –practitioner (Neuro-linguistic Programming) Kasvatustieteen aineopinnot AMPS -testimenetelmäkoulutus (Assessment of Motor and Process Skills) Perhekoulu POP – ohjaajakoulutus (Pre-school Overactivity Programme) vanhempien ja lasten ohjaus Kognitiivisen terapian perustaidot -koulutus Master of Science with a major in Occupational Therapy -alk. 08/2018 TYÖKOKEMUS Olen työskennellyt 01/16 alkaen Terapeijan moniammatillisessa tiimissä lasten kuntoutuksen parissa. Sitä ennen työskentelin vuodesta 2005 toimintaterapeuttina erityisnuorten parissa ammatillisessa erityisoppilaitoksessa. Asiakasryhminä mielenterveys-, neurologiset, neuropsykiatriset, kehitysviivästeiset ja oppimishaasteiset asiakkaat. Työ muodostui yksilö-, ryhmä- ja muusta moniammatillisesta työstä. Olen ohjannut alle kouluikäisten lasten ja heidän vanhempiensa moniammatillisia sensomotoriikkaryhmiä sekä lasten ryhmiä lastensuojelun perhehoidon viikonlopuissa. Työkokemusta minulla on myös lastensuojelun perhehoidon ohjaustyöstä sekä muista sosiaali- ja terveysalan töistä. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERITYISOSAAMINEN Olen erikoistunut lasten ja nuorten psykiatriseen/ neurologiseen toimintaterapiaan. Lasten parissa työskentely ja erityisoppilaitostyöskentely antavat minulle hyviä valmiuksia oppimisvaikeuksien, kehitysviiveiden, toiminnanohjauksen, aistisäätelyn ja neuropsykiatristen haasteiden kanssa painivien asiakkaiden kuntoutukseen. Erikoistumiskoulutukset ja työkokemus moniammatillisesta mielenterveyskuntoutuksesta antavat myös valmiuksia psykiatristen lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn. Yksilötyön lisäksi olen ohjannut paljon erilaisia ryhmiä (vuorovaikutus, sensomotoriikka, NLP, arjenhallinta) ja pitänyt erilaisia koulutuksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Pyrin kehittämään itseäni jatkuvasti ammatillisesti kouluttautumalla. Elokuusta 2018 lähtien opiskelen Jönköpingin yliopistossa toimintaterapian maisteriopintoja, tavoitteenani lisätä oman kuntoutustyön vaikuttavuutta ja edistää näyttöön perustuvaa työskentelyä. KIELITAITO Suomi ja englanti MUUTA Lähtökohtia kuntoutustyössäni ovat lapsen ja perheen hyvä kohtaaminen, arjen helpottuminen, asiakaslähtöisyys ja tavoitteellisuus. Pyrin työssäni voimavarakeskeiseen ja hyvään luottamukseen perustuvaan työskentelyyn. Koen tärkeäksi asiakkaan vahvuuksien ja voimavarojen etsimisen sekä näkyväksi tekemisen terapiatyössä....
Piia Pouhula

Piia Pouhula

Toimintaterapeutti AMK 040-510 7545 piia.pouhula@coronaria.fi KOULUTUS Toimintaterapeutti Toimintaterapeutti AMK Neuropsykiatrinen valmentaja TYÖKOKEMUS Olen tehnyt lasten ja nuorten kuntoutusta vuodesta 1997 lähtien. Olen työskennellyt monialaisessa työyhteisössä omalla toiminimellä. Terapiatyöni on sisältänyt lyhyitä sekä vuosiakin kestäviä terapiasuhteita.   TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Vahvuuteni toimintaterapiassa ovat pienten lasten ja koululaisten neurologisessa ja neuropsykiatrisessa kuntoutuksessa ja heidän lähiyhteisöjensä ohjauksessa. Olen jatkuvasti kehittänyt työtäni täydennyskoulutusten, työssäoppimisen ja työnohjauksen kautta. Valmentavaa työotetta olen vahvistanut neuropsykiatrinen valmentaja koulutuksessa. Osaan käyttää puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä tukemaan kommunikaatiota ja vuorovaikutusta. KIELITAITO Suomi ja englanti. MUUTA Minun tehtäväni toimintaterapeuttina on edistää lapsen osallistumista ja vaikuttamisen mahdollisuuksia omassa arjessaan. Jotta toimivampi arki mahdollistuu, on yhteistyö lapsen vanhempien ja lähiympäristön kanssa tärkeä osa työtäni. Kuntoutustyö tapahtuu usein yhteistyössä lapsen puhe- ja fysioterapeutin kanssa. Terapiassa muokkaamme lapsen ympäristöä ja luomme lapselle innostavia ja haastavia tilanteita, joissa hän voi harjoitella taitojaan ja kuntoutuminen tavoitteiden mukaisesti mahdollistuu.  Minulle tärkeää terapiatyössä ovat läsnäolo, yhdessä tekeminen ja oivaltaminen, iloa tuottava tekeminen ja...
Anne Ruotsalainen

Anne Ruotsalainen

Toimintaterapeutti 050-463 5511 anne.ruotsalainen@coronaria.fi KOULUTUS Toimintaterapeutti AMK AMPS -testimenetelmäkoulutus (Assessment of Motor and Process Skills) RESTO-koulutus, sovittelutaidot Kouluttajakoulutus Päivitän osaamistani säännöllisesti ajankohtaisilla koulutuksilla TYÖKOKEMUS Olen työskennellyt toimintaterapeuttina vuodesta 2006 moniammatilllisessa tiimissä ORTON Invalidisäätiön alaisuudessa. Työni pääpaino on ollut erityisammattioppilaitoksen toimintaterapeutin työtehtävissä. Asiakasryhmiin on kuulunut koko erityisopetuksen kirjo. Olen lisäksi toiminut aikuisten vaikeavammaisten avokuntoutuksen toimintaterapeuttina ja työskennellyt vähän aikaa myös Koskelan sairaalassa neurologisen kuntoutuksen osastolla. Työskentelen Terapeijassa 2/2016 alkaen. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERIKOISOSAAMINEN Olen erikoistunut lasten, nuorten ja aikuisten toimintaterapiaan. Asiakkaani ovat olleet pääsääntöisesti nuoria sekä nuoria aikuisia, joilla on neurologinen, psykiatrinen tai neuropsykiatrinen sairaus/vamma, kehityksen viivästymä, laaja-alainen oppimisvaikeus tai liikuntavamma. Asiakkaani ovat tarvinneet sairauden tai vamman vuoksi erityistä tukea opinnoista suoriutumiseen, itsenäistymiseen ja arjen hallintaan. Asiakkaiden pulmat ovat liittyneet esim. motoriikan ja aistisäätelyn pulmiin, toiminnanohjauksen ja ajanhallinnan pulmiin sekä vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen pulmiin. Olen tottunut työskentelemään perheiden kanssa sekä yhteistyössä erilaisten verkostojen kanssa. Avokuntoutuksen toimintaterapeuttina asiakasryhmääni kuuluivat pääsääntöisesti aikuiset asiakkaat, joilla oli jokin neurologinen sairaus tai vamma esim. aivoverenkiertohäiriö. Asiakaskuntaan kuuluivat myös nuoret aikuiset, joilla oli joko psykiatrinen häiriö tai neuropsykiatrinen oireyhtymä. Työn pääpaino oli päivittäisten toimintojen edistämisessä mm. itsestä huolehtimisen sekä kotielämään liittyvien taitojen edistämisessä. Olen tehnyt myös käden kuntoutusta. Työhöni on sisältynyt sosiaali- ja opetusalan henkilöstölle suunnattujen koulutusten pitämistä mm. vuorovaikutuksesta, toiminnanohjauksesta ja aistisäätelystä. Olen ollut mukana erilaisissa kehittämishankkeissa, joista viimeisimpänä valtakunnallisen erityisammattioppilaitoksille suunnatussa RUORI- ohjauksen ja tuentarpeen arviointimenetelmän kehittämistyöryhmässä. KIELITAITO Suomi, englanti MUUTA Olen aikaisemmalta koulutukseltani päivähoitaja. Työskentelin usean vuoden ajan päiväkodeissa lastenhoitajana ryhmissä, joihin oli integroituna erityistä tukea ja hoivaa tarvitsevia lapsia. Lapsen normaalin kehityksen tukeminen, yhteistyö perheiden kanssa sekä päiväkodin arki ovat minulle...
Sonja Sivonen

Sonja Sivonen

Toimintaterapeutti AMK 040-722 6682 sonja.sivonen@coronaria.fi KOULUTUS: Toimintaterapeutti (AMK) TYÖKOKEMUS: Valmistuin vuonna 2011 ja siitä lähtien olen työskennellyt lasten ja nuorten kuntoutuksen parissa. Olen toiminut Terapeijassa vuodesta 2014. Aikaisemmissa työtehtävissä sain arviointi- ja terapiatyön lisäksi kokemusta kommunikoinnin ja tietokoneenkäytön apuvälineistä. Olen myös työskennellyt toimintaterapeuttina lasten sopeutumisvalmennuskursseilla (autismin kirjo, kielelliset erityisvaikeudet, AAC, tulistuva lapsi), joilta sain arvokasta kokemusta ryhmien ohjaamisesta ja perheiden kokonaisvaltaisesta tukemisesta. Opiskeluajoilta minulla on usean vuoden kokemus kehitysvammaisten henkilöiden avustajana. TYÖKOKEMUKSEN JA KOULUTUKSEN KAUTTA HANKITTU ERITYISOSAAMINEN Minulla on monen vuoden kokemus lasten neurologisesta ja neuropsykiatrisesta kuntoutuksesta sekä lähiyhteisöjen ohjauksesta. Työskentelen lasten parissa, joilla on erilaisia motorisia haasteita, pulmaa aistisäätelyssä, keskittymisessä ja tunteiden säätelyssä sekä kehitysvammaa ja autismin kirjon pulmaa. Olennaisena osana toimintaterapiaa pidän hyvää vuorovaikutusta ja lapsen vuorovaikutustaitojen tukeminen onkin luonnollinen osa terapiaa. Käytän tarvittaessa tukiviittomia ja muita puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä (AAC). Syvennän ja päivitän ammattitaitoani säännöllisillä koulutuksilla. KIELITAITO Suomi, ruotsi,...