Olemme osa Coronariaa

Toimintaterapia

Toimintaterapia

Mitä toimintaterapia on?

Toimintaterapia on asiakaslähtöistä kuntoutusta, jossa asiakasta ajatellaan kokonaisuutena ja osana ympäristöään. Asiakkaamme ovat kaiken ikäisiä, joiden toiminta omassa ympäristössään on haasteellista. Me uskomme, että ihminen pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä ja hyvinvointiinsa toiminnan ja omien valintojensa kautta. Ajattelemme, että asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja toimintaterapeutti on terapeuttisen toiminnan asiantuntija. Toimintaterapeutteina olemme kiinnostuneita ihmisen, toiminnan ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta. Kuntoutus perustuu terapeutin, asiakkaan ja lähiyhteisön väliseen avoimeen ja luottamukselliseen yhteistyöhön.

Toimintaterapiakuntoutus perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Yksilöllisten tavoitteiden perusteella etsimme asiakkaan kanssa yhdessä hänelle merkitykselliset ja motivoivat toiminnat, jotka edistävät hänen selviytymistään arjen askareissa, leikissä, koulussa, vapaa-ajalla ja / tai työssä. Tavoitteemme on toiminnan ja vuorovaikutuksen avulla mahdollistaa asiakkaalle onnistumisen kokemuksia ja iloa.

Toimintaterapiassa arvioimme ja kuntoutamme seuraavia asioita:

 • päivittäisiä toimintoja, kuten pukeutuminen, peseytyminen, keittiötoiminnat ja asiointi
 • sosiaalisia- ja vuorovaikutustaitoja
 • itsetunnon ja minäkuvan vahvistamista
 • oman toiminnan ohjailua, keskittymiskyvyn ja tarkkaavaisuuden ylläpitämistä
 • kehonhallintaa ja karkeamotorisia taitoja
 • käden ja silmän yhteistyötä sekä hienomotoriikkaa
 • näönvaraista hahmottamista
 • aistitiedon käsittelyn pulmia, kuten tunto, kuulo, näkö, asento- ja liiketietoisuus
 • kykyä toimia pitkäjänteisesti ja monipuolisesti
 • apuvälinetarpeen ja ympäristön muutostöiden kartoitus
 • vapaa-ajan harrastustoimintaan ohjaaminen
 • koulun- ja työssäkäynnin valmiuksia
 •  

  Vahvuutemme

  Meillä on kokemusta ja osaamista erilaisten lasten ja nuorten sekä aikuisten kuntoutuksesta. Jatkuvalla kouluttautumisella ja työnohjauksella ylläpidämme ja kehitämme osaamistamme. Toimimme monialaisessa työyhteisössä, jossa voimme konsultoida fysioterapeutteja, puheterapeutteja ja musiikkiterapeuttia. Ilmapiirimme on positiivinen ja kannustava. Pyrimme pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja meille tärkeää on hyvä vuorovaikutus ja asiakkaan kokema onnistumisen ilo. Meillä on valoisat, hyvin toimivat tilat sekä monipuolinen välineistö.

  Toimintaterapian lähestymistavat

  Toimintaterapiassa hyödynnämme toiminnan analyysiä ja eri kehitysteorioita sekä kuntoutusmenetelmiä, jotka perustuvat mm. sensorisen integraation (SI) ja Bobath-lähestymistapaan (NDT) sekä Theraplay-menetelmään. Menetelmien käyttö vaatii lisäkoulutuksen. Vuorovaikutuksen ja toiminnanohjailun tukena käytämme kuvia ja viittomia (AAC). Hyödynnämme tablet-tietokonetta terapiakäytössä, lähiympäristön ohjauksessa ja kuntoutumisen edistymisessä: videoimalla ja valokuvaamalla terapiatilanteita.

  Toimintaterapiapalvelut

  1. Tutkimus- ja arviointi
  Arvioimme asiakkaan toimintakykyä käyttämällä standardoituja testejä, sekä vapaan ja ohjattun toiminnan havainnointia. Hyödynnämme asiakkaan lähiyhteisöltä, kuten vanhemmilta, päiväkodista ja koulusta saatua tietoa.

  2. Toimintaterapiakuntoutus
  -yksilöllinen toimintaterapia
  -pari- ja ryhmämuotoinen toimintaterapia

  3. Asiantuntijapalvelut
  Työnohjaus, kouluttaminen, konsultattiopalvelut sekä opiskelijoiden ohjaus